ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας

 • 17 Φ/Β
  συστήματα βρίσκονται σε λειτουργία σε στέγες πρατηρίων ΕΚΟ/bp μέχρι σήμερα

 • 45 υποδομές
  φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε πρατήρια ΕΚΟ/bp και σημεία ενδιαφέροντος

 • 204 MW
  συνολική ισχύς του Φ/Β πάρκου στην Κοζάνη

 • >200.000 τόνοι
  συνολική σωρευτική αποφυγή εκπομπών CO2 από ΑΠΕ

Ανανεώσιμες & Εναλλακτικές
Πηγές Ενέργειας

Για την ηγετική συμμετοχή μας στην ενεργειακή μετάβαση, δίνουμε προτεραιότητα στον στρατηγικό  μετασχηματισμό μας σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των σύγχρονων μορφών ενέργειας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με έμφαση κατ’ αρχάς στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βασικό στόχο για τον Όμιλο αποτελεί η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εγκαταστημένης ισχύος περίπου 1GW ως το 2026 και πάνω από 2GW έως το 2030.

Αύξηση του Δυναμικού
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο και οι στόχοι για την ενέργεια και για την κλιματική αλλαγή αποτελούν σημαντική πρόκληση για τον Όμιλο και την επιτάχυνση της πορείας αυτού προς την κλιματική ουδετερότητα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και ο πρόσφατος ευρωπαϊκός κλιματικός νόμος αποτελούν πρόκληση, αλλά και ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος και ηγετική παρουσία στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και το φυσικό αέριο, ως βασικό καύσιμο μετάβασης. Έτσι, σχεδιάζουμε και έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση του ενεργειακού μετασχηματισμού μας για μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη, ανταποκρινόμενοι στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και στην ασφάλεια εφοδιασμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 7 και 13 του ΟΗΕ.

Τα τελευταία εννέα χρόνια έχουν αναπτυχθεί/εξαγοραστεί και λειτουργούν ήδη σταθμοί ΑΠΕ συνολικής ισχύος 81 MW σε ακίνητα του Ομίλου και άλλες εκτάσεις. Συγκεκριμένα, σε λειτουργία βρίσκονται φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 21 MW σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Καρδίτσα και τρία αιολικά πάρκα ισχύος 44 MW στην Πύλο Μεσσηνίας και στην Εύβοια. Στο εξωτερικό σε λειτουργία βρίσκονται 5 φωτοβολταϊκοί σταθμοί συνολικής ισχύος 440kW στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Επίσης, βρίσκονται σε λειτουργία 17 φωτοβολταϊκοί σταθμοί αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (πρόγραμμα net-metering), συνολικής ονομαστικής ισχύος 270 kW σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και bp. Ένα φωτοβολταϊκό στην Κοζάνη 204MW και αναμένεται η σύνδεσή του με το δίκτυο και η λειτουργία του το 1ο τρίμηνο του 2022. Τέλος, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 1.241MW, αιολικά 388MW, αποθήκευσης ενέργειας 300 MW, καθώς και μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 4,68MW.

Η συνολική αποφυγή εκπομπών CO2 από ΑΠΕ από το πρώτο έργο που κατασκευάστηκε μέχρι το τέλος του 2021 υπερβαίνει τους 200.000 τόνους. Για το 2022 μόνο η αποφυγή εκπομπών CO2 από όλα τα εν λειτουργία έργα ΑΠΕ αναμένεται να ξεπεράσει τους 400.000 τόνους.

Βασικό στόχο για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελεί η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών εγκαταστημένης ισχύος περίπου 1GW ως το 2026 και πάνω από 2GW έως το 2030.

Διαφοροποίηση του
Χαρτοφυλακίου Προϊόντων

Μακροχρόνια στρατηγική επιδίωξη του Ομίλου, είναι η εμφατική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σε όλες τις δραστηριότητες και η επίτευξη του κρίσιμου οράματος, προκειμένου να πρωταγωνιστήσει στην ενεργειακή μετάβαση στην Ανατολική Μεσόγειο, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις στις βασικές του δραστηριότητες και αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο. Στον τομέα των ΑΠΕ, η στρατηγική ανάπτυξης αποτελεί ένα συνδυασμό ωρίμανσης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου έργων (ΦΒ, αιολικά, βιομάζα) καθώς και στοχευμένων εξαγορών, ώριμων ή σε λειτουργία, έργων.

Στον τομέα του Φυσικού Αερίου, εστιάζουμε σε εμπορικές δραστηριότητες, όπως επενδύσεις σε πρατήρια CNG (συμπιεσμένου φυσικού αερίου) σε συνεργασία με την ΔΕΠΑ, αλλά και δραστηριοποίηση στην προμήθεια και στην λιανική πώληση φυσικού αερίου μέσω της Elpedison (κοινοπραξία με την Edison) με στόχο να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση της στον κλάδο.

Έτσι, σχεδιάζουμε τον ενεργειακό μετασχηματισμό για μια οικονομία ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα, ανταποκρινόμενοι στη συνεχιζόμενη αύξηση της ζήτησης ενέργειας και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας, με τη λήψη μέτρων και έργων για τη μείωση των εκπομπών. Για την ηγετική συμμετοχή μας στην ενεργειακή μετάβαση, δίνουμε προτεραιότητα στον στρατηγικό μετασχηματισμό μας σε έναν ολοκληρωμένο Όμιλο παραγωγής και εμπορίας όλων των σύγχρονων μορφών ενέργειας και ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με έμφαση κατ’ αρχάς στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος αποτελούν βασικούς άξονες ανάπτυξης στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο, καθώς συνεισφέρουν στη δημιουργία αξίας και στη διαχείριση κινδύνων. Ιδιαίτερα οι ΑΠΕ έχουν ανταγωνιστικές οικονομικές αποδόσεις, διαφοροποιούν το ενεργειακό μείγμα, υποστηρίζουν βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση κινδύνων, μειώνοντας το κόστος εκπομπών CO2 και υποκαθιστώντας ορυκτά καύσιμα, ενισχύουν συνέργειες μεταξύ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Παράλληλα, η αυξημένη χρήση Φυσικού Αερίου στον τομέα της διύλισης, τόσο ως καύσιμο όσο και ως πρώτη ύλη, μειώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό και ανθρακικό αποτύπωμα της δραστηριότητας αυτής.

Βιοκαύσιμα

Τα βιοκαύσιμα αποτελούν τα μόνα άμεσα υποκατάστατα των ορυκτών καυσίμων, που διατίθενται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα για καύσιμα μεταφορών, ενώ η χρήση τους συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) των οχημάτων και σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές, χωρίς να απαιτούνται σημαντικές μετατροπές στα οχήματα και στα δίκτυα διανομής.

Μέχρι σήμερα, ο όρος βιοκαύσιμα για την ελληνική αγορά αναφέρεται κυρίως στο βιοντίζελ, καύσιμο παρόμοιων ιδιοτήτων με το ντίζελ, το οποίο χρησιμοποιείται ως συστατικό (μετά από ανάμειξη με το συμβατικό ντίζελ) σε όλα τα ντιζελοκίνητα οχήματα, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή μείγματος.

Παράλληλα, από το 2019 τέθηκε σε εφαρμογή στην εγχώρια αγορά η νέα προδιαγραφή για προσθήκη βιοκαυσίμων στη βενζίνη σε ποσοστό 1% σε ενεργειακό περιεχόμενο, το οποίο αυξήθηκε σε 3.3% από 1/1/2020. Για τη συμμόρφωση με τη νέα νομοθεσία, ο Όμιλος προέβη σε μετατροπή των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής μεθυλαιθέρων (MTBE και TAME) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου προς τις αντίστοιχες μονάδες παραγωγής αιθυλαιθέρων (ETBE/TAEE), χρησιμοποιώντας βιοαιθανόλη ως α’ ύλη στην αντίδραση αιθεροποίησης. Η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι δύο μονάδες είναι σε λειτουργία.

Βιοντίζελ που παραλήφθηκε και χρησιμοποιήθηκε στο ντίζελ κίνησης κατά την τριετία 2019-2021.

Έτος Βιο-ντιζελ (lt) % κ.ο στο ντίζελ κίνησης
2019 99.508.000 7,07
2020 91.206.000 7,08
2021 106.150.000 6,80
Ηλεκτροκίνηση

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, παρακολουθώντας διαρκώς τις εξελίξεις, συμβάλει στην προώθηση και τη λειτουργία της βιώσιμης κινητικότητας, στηρίζοντας δράσεις που σκοπό έχουν να μεταβάλουν την τεχνολογική διάρθρωση και το μείγμα καυσίμων των μέσων μεταφοράς για τη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Η ElpeFuture έχει θέσει ως στόχο την εδραίωσή της στην αγορά ταχείας φόρτισης, μέσω της ανάπτυξης εκτεταμένου δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο) και της προσφοράς αντίστοιχων υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης.

Η εταιρεία πέτυχε κατά τη διάρκεια του έτους σημαντική αύξηση του αριθμού σημείων φόρτισης σε αυτοκινητόδρομους και αστικές περιοχές διαθέτοντας πλέον:

α) 30 ταχυφορτιστές ισχύος 50kW σε πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ (ΕΚΟ & bp).

β) 15 υποδομές φόρτισης ισχύος 22kW σε χώρους στάθμευσης εμπορικών κέντρων αλλά και εγκαταστάσεων του Ομίλου.

Τέλος, εντός του 2021, ολοκληρώθηκε η πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης, καθώς και η εφαρμογή για smartphones.

Προηγούμενη Ενότητα Περιβάλλον Κλιματική Αλλαγή
Επόμενη Ενότητα Περιβάλλον Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων