ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG / ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Εταιρική Διακυβέρνηση & Επιχειρηματική Δεοντολογία

 • 97%
  η συμμετοχή στις 23 συνεδριάσεις του ΔΣ της μητρικής εταιρείας

 • 36%
  των μελών ΔΣ της μητρικής εταιρείας είναι ανεξάρτητα–81,8% είναι μη εκτελεστικά

 • 11,63%
  το μέσο ποσοστό συμμετοχής γυναικών στα ΔΣ των εταιρειών του Ομίλου

 • 2 γυναίκες
  μέλη του ΔΣ της μητρικής εταιρείας

 • 11 μέλη ΔΣ
  με 3ετή θητεία (2 εκτελεστικά) στην μητρική εταιρεία

Εταιρική Διακυβέρνηση &
Επιχειρηματική Δεοντολογία

Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο Όμιλος εφαρμόζει ένα δομημένο και επαρκές σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, υιοθετώντας πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης, κάποιες από τις οποίες είναι επιπλέον των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος του είναι η διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και η υγιής επικοινωνία με τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους.

Η προσέγγιση του Ομίλου

Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η εταιρική διακυβέρνηση συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω. Το Όραμα 2025, η στρατηγική και οι αξίες του Ομίλου υποστηρίζονται από επιμέρους πτυχές του μοντέλου διακυβέρνησης της μητρικής εταιρείας (Ανάδειξη και Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου, Διαχείριση Κινδύνων, Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης και Χρηματοοικονομική Επίδοση).

Η εταιρική διακυβέρνηση, ως βασικός πυλώνας του «Όραμα 2025», αναβαθμίστηκε σημαντικά με στόχο να υποστηρίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες του νέου επιχειρηματικού μοντέλου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν στη διακυβέρνηση της μητρικής εταιρείας είναι μεταξύ άλλων:

 • Η τροποποίηση του Καταστατικού της προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν 4706/2020, με σπουδαιότερη την αλλαγή σε σχέση με τη σύνθεση και διαδικασία εκλογής του ΔΣ (τρόπος ανάδειξης του νέου ΔΣ 11 μελών, αύξηση του αριθμού των ανεξαρτήτων μελών, εισαγωγή κριτηρίων πολυμορφίας / ελάχιστης ποσόστωσης ανά φύλο κ.α.)
 • Η υιοθέτηση Πολιτικής Καταλληλότητας προς διασφάλιση της ποιοτικής στελέχωσής του ΔΣ, μέσω ενός διαφανούς πλαισίου, που θα συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία του και θα του παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα για να εκπληρώσει το όραμα, την αποστολή και τη στρατηγική του Ομίλου.
 • Η σύσταση Επιτροπής Υποψηφιοτήτων
 • Η επικαιροποίηση υφιστάμενων κανονισμών (π.χ. Κανονισμός Λειτουργίας της μητρικής εταιρείας, Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου).
 • Η υιοθέτηση κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ, πολιτικής εκπαίδευσης των μελών του, πολιτικής και διαδικασίας αξιολόγησης των μελών του ΔΣ, καθώς και διαδικασίας γνωστοποίησης σχέσεων εξάρτησης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
 • Η υιοθέτηση κανονισμών λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής.
 • Η ουσιαστική αναβάθμιση και εφαρμογή πολιτικής σύγκρουσης συμφερόντων, διαδικασίας για τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και διαδικασίας διαχείρισης προνομιακών πληροφορίων και γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στον Όμιλο.
 • Η επικαιροποίηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και η υιοθέτηση πολιτικής και διαδικασίας για την περιοδική αξιολόγησή του.
 • Αναβάθμιση της Εταιρικής Διακυβέρνησης για την ευθυγράμμισή της με το νέο επιχειρηματικό μοντέλο

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η μητρική εταιρεία έχει υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκδοση Ιουνίου 2021) του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες. Ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ακολουθεί την προσέγγιση «συμμόρφωση ή εξήγηση» και απαιτεί από τις εισηγμένες εταιρείες που επιλέγουν να τον εφαρμόζουν να δημοσιοποιούν την πρόθεσή τους αυτή και είτε να συμμορφώνονται με τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα, είτε να εξηγούν αιτιολογημένα τους λόγους μη συμμόρφωσής τους με κάποιες απ’ αυτές. Η μητρική εταιρεία προτίθεται να υιοθετήσει κατάλληλες πολιτικές και προτάσεις προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις υπάρχουσες αποκλίσεις σε σχέση με τις διατάξεις του Κώδικα. Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2021 και συγκεκριμένα στη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Ο Κώδικας είναι διαθέσιμος σε όλο το προσωπικό του Ομίλου μέσω του εσωτερικού ιστότοπου (intranet). Η μητρική εταιρεία, επιπροσθέτως των διατάξεων του Κώδικα, συμμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του 2021 με όλες τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας και κατά κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης, ενώ εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της εταιρείας. Αποτελείται από έντεκα (11) μέλη και η θητεία του είναι τριετής, ήτοι μέχρι την 30 Ιουνίου 2024. Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του 2021 αύξησε τον αριθμό των Μη Εκτελεστικών Μελών σε 9 (συμπεριλαμβάνεται και ο Πρόεδρος του ΔΣ ως μη εκτελεστικό μέλος). Το ΔΣ έχει συστήσει επιτροπές με σκοπό την επίτευξη των εταιρικών στόχων και την απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου.

Αριθμός Μελών ανά Έτη Συμμετοχής στο ΔΣ

Σύνθεση ΔΣ ανά Ηλικία και Φύλο

Η μητρική εταιρεία έχει θεσπίσει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου («Πολιτική Αποδοχών») που συνεισφέρουν στην επιχειρηματική στρατηγική, στην εξυπηρέτηση των μακροπρόθεσμων συμφερόντων και της βιωσιμότητάς της. Η Πολιτική εγκρίθηκε με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μητρικής εταιρείας με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2019 και τροποποιήθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 προκειμένου να εναρμονιστεί προς τις αλλαγές που προέκυψαν λόγω της τροποποίησης του Καταστατικού και της έγκρισης της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του ΔΣ της μητρικής εταιρείας από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Μαΐου 2021. Η Έκθεση Αποδοχών του έτους 2020 είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Ομίλου, ενώ η αντίστοιχη έκθεση του 2021 θα αναρτηθεί μετά την έγκρισή της από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2022.

Στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και του οράματος του Ομίλου για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον συστάθηκε Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης, με την απόφαση 1387/2/30.6.2021 του ΔΣ. Σκοπός της επιτροπής είναι να συνδράμει το ΔΣ στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης του Ομίλου για τη δημιουργία αξίας στην οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία και στην εποπτεία εφαρμογής υπεύθυνης και ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς, σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Η επιτροπή είναι αρμόδια για την εποπτεία του προσδιορισμού των ενδιαφερομένων μερών και των τρόπων επικοινωνίας με αυτά, αναφορικά με την κατανόηση των συμφερόντων τους, της αναγνώρισης των ουσιαστικών θεμάτων του Ομίλου, της εφαρμογής της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης και των δεσμεύσεων που περιέχονται σε αυτή, καθώς και για την παροχή κατευθύνσεων στις επιμέρους πτυχές/πυλώνες υλοποίησης της εν λόγω πολιτικής (όπως υγεία και ασφάλεια, περιβάλλον και κλιματική αλλαγή, κοινωνία) και τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτές. Οι δεσμεύσεις της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου αναφέρονται στην Πολιτική υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της μητρικής εταιρείας. Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2021.

Επιχειρηματική Δεοντολογία,
Συμμόρφωση και Διαφάνεια

Διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Επιχειρηματικής Ηθικής

Η Κανονιστική Συμμόρφωση αποτελεί πεποίθηση και δέσμευση της Διοίκησης και αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι η εν γένει δράση του Ομίλου είναι σύννομη και ανταποκρίνεται σε υψηλά επίπεδα εταιρικής υπευθυνότητας. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ως στόχο η δραστηριότητά του να είναι σύμφωνη με τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε περιστατικά διαφθοράς, καθώς και να διέπεται από συγκεκριμένες αξίες και αρχές που εφαρμόζονται σε όλες τις εκφάνσεις εταιρικών δράσεων.

Με αυτόν τον τρόπο, καλλιεργείται κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ της εταιρείας και του κύκλου των συναλλασσόμενων με αυτήν προσώπων ή φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων της, των πελατών, προμηθευτών και καταναλωτών της, των μετόχων της, αλλά και των λοιπών κοινωνικών εταίρων (stakeholders). Παράλληλα, ενισχύεται η εμπορική θέση της εταιρείας και εδραιώνεται η φήμη της.

Κώδικας Δεοντολογίας - Ηθική & Διαφάνεια

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτυπώνει τις αρχές που διέπουν τη δράση του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας του για την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων, με τελικό σκοπό τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξής του. Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι δεσμευτικός για όλους τους εργαζόμενους του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και για κάθε τρίτο που συναλλάσσεται με τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

Η διαδικασία αποδοχής και επαναβεβαίωσης της δέσμευσης γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου και ο Κώδικας έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των χωρών που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, καθώς και στα Αγγλικά. Κατά τα σχεδόν δέκα έτη εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας έχει λάβει χώρα εκτεταμένη εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών και εργαζομένων των εταιρειών του Ομίλου στο περιεχόμενο του Κώδικα και τις βασικές δεσμεύσεις του. Παράλληλα, η Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης μεριμνά για την εφαρμογή και την παροχή συμβουλών ως προς τις προβλέψεις του, αλλά και για τη διερεύνηση αναφορών ή καταγγελιών για περιστατικά παραβίασης των παραπάνω κανόνων. Περαιτέρω, η εσωτερική δομή και εταιρική διακυβέρνηση των εταιρειών του Ομίλου προβλέπουν επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες, συμπράξεις δύο ή και περισσοτέρων προσώπων, εσωτερικές εγκρίσεις και ελέγχους, ώστε να προλαμβάνονται φαινόμενα διαφθοράς.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αναμένεται να αναθεωρηθεί εντός του 2022, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναθεώρησης του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης για να εναρμονιστεί με τις νεότερες νομοθετικές εξελίξεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την πολιτική για την καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας και την προστασία των προσώπων που αναφέρουν ή αποκαλύπτουν πληροφορίες τις οποίες απέκτησαν σε εργασιακό πλαίσιο και αφορούν παράνομες πράξεις (Whistleblowing).

Κανονιστικό πλαίσιο Ομίλου

Με στόχο τη σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του Ομίλου καταρτίζονται, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων, Πολιτικές και Διαδικασίες που υπάγονται στο Επιχειρησιακό Σύστημα Οργάνωσης (Ε.Σ.Ο.), οι οποίες εγκρίνονται ανάλογα με το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής τους, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Εφαρμογής Ε.Σ.Ο.

 • Κανονισμός Προμηθειών Ομίλου
 • Κανονισμός Προμηθειών Πετρελαιοειδών & Πετροχημικών (Αγορά, Πώληση, Μεταφορά Αργού Πετρελαίου και Προϊόντων)
 • Κανονισμός Επενδύσεων Ομίλου
 • Κανονισμός Εκτέλεσης Έργων
 • Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας
 • Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
 • Κανονισμός Λειτουργίας Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου
 • Κανονισμός Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου
 • Πολιτική Πιστώσεων
 • Κανονισμός Απομάκρυνσης & Διάθεσης Άχρηστου ή Πλεονάζοντος Εξοπλισμού ή Υλικού και Πώλησης Περιουσιακών Στοιχείων σε Τρίτους
 • Πολιτική Ανταγωνισμού και Προγράμματος Συμμόρφωσης
 • Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ομίλου
Διαχείριση Φορολογικών Θεμάτων

Τα φορολογικά και τελωνειακά θέματα, για όλες τις εταιρείες του Ομίλου, παρακολουθούνται στενά, ελέγχονται και συντονίζονται κεντρικά από τη Διεύθυνση Φορολογικών & Τελωνειακών Ομίλου (ΔΦ&ΤΟ). Η ΔΦ&ΤΟ εξασφαλίζει την τήρηση της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, τις απαιτήσεις για συμμόρφωση, διαφάνεια και έλεγχο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του εξωτερικού που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο και τις υψηλές απαιτήσεις του Ομίλου, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Ειδικά στην Ελλάδα, όπου βρίσκονται οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου καθώς και η μητρική εταιρεία, η φορολογική συμμόρφωση επιβεβαιώνεται ετησίως, μέσω της λήψης φορολογικών πιστοποιητικών για κάθε εταιρεία, τα οποία εκδίδουν οι ορκωτοί ελεγκτές της και είναι πάντα με «γνώμη χωρίς επιφύλαξη».

Η ΔΦ&ΤΟ λειτουργεί ταυτόχρονα, ως φορολογικός σύμβουλος στον Όμιλο, με την παροχή προτάσεων και οδηγιών, παρακολουθώντας άμεσα τις εξελίξεις και διαρκείς αλλαγές του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου, επιπλέον δε, συμμετέχει ενεργά σε επιτροπές και φορείς για τη διαβούλευση και υποβολή πρόσσθετων προτάσεων και προσαρμογών, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης, αξιοποιεί κατάλληλα το πλαίσιο για τη βελτιστοποίηση των φορολογικών ταμειακών ροών και επιστροφών, ενώ εξετάζει παράλληλα την υπαγωγή επενδύσεων στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων, με στόχο τη βέλτιστη συνολική διαχείριση των φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων σε όλα τα επίπεδα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις αντίστοιχες επιπτώσεις, κινδύνους και ευκαιρίες.

Πολιτική Ανταγωνισμού

Ο Όμιλος έχει υιοθετήσει Πολιτική Ανταγωνισμού και εγχειρίδιο συμμόρφωσης από το 2018. Η εν λόγω Πολιτική αποτυπώνει τη διαρκή δέσμευσή του να συμμορφώνεται με τις επιταγές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ανταγωνισμού, καθώς και των εθνικών νομοθεσιών των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται. Περαιτέρω, η Πολιτική αποσκοπεί στο να συνδράμει τα μέλη της Διοίκησης, τα στελέχη και τους εργαζόμενους του Ομίλου να κατανοήσουν τους θεμελιώδεις κανόνες του Δικαίου Ανταγωνισμού και την επίδρασή τους στην καθημερινή λειτουργία του Ομίλου και στη διαμόρφωση των επιχειρηματικών του πρακτικών.

Η υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου, σε συμφωνία με τους κανόνες του Δικαίου Ανταγωνισμού, συντελεί στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του Ομίλου και αποτρέπει παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, οι οποίες δύνανται να εκθέσουν τον Όμιλο, αλλά και κάθε εργαζόμενο ατομικά, στον κίνδυνο βαρύτατων κυρώσεων.

Διαφήμιση & Προώθηση Προϊόντων

Όλες οι δραστηριότητες σχετικά με τη διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων συμφωνούν πλήρως με τον κώδικα δεοντολογίας του Συνδέσμου Διαφημιζόμενων Ελλάδος και της Ένωσης Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας (βλ. και δείκτη 417-3). Τα στελέχη της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, ώστε να ενημερώνονται για τις βέλτιστες πρακτικές και τους νέους κανονισμούς.

Εσωτερικός Έλεγχος & Διαχείριση Κινδύνων

Το σύστημα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει και να διαχειρίζεται τις απειλές και τις ευκαιρίες και περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας και ελεγκτικούς μηχανισμούς σε διάφορα επίπεδα μέσα στον Όμιλο, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2021 (σελ. 164-168, 176-181, 187-189).

Μέρος του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί και η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου (ΓΔΕΕΟ), η οποία συνεισφέρει στη βελτίωση του περιβάλλοντος Αναγνώρισης, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων, των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης, με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ομίλου.

Σημαντικές δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά το 2021:

 1. Πραγματοποιήθηκε για 7η συνεχή χρονιά η διαδικασία Αξιολόγησης Κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου (Group Risk Assessment). Την εργασία ολοκλήρωσαν οι επικεφαλής των οργανωτικών μονάδων και εταιρειών του Ομίλου, με τον συντονισμό της ΓΔΕΕΟ. Φέτος, για πρώτη φορά, πραγματοποιήθηκε από στελέχη της ΓΔΕΕΟ, ενημέρωση των Διευθυντών της Γενικής Διεύθυνσης Διυλιστηρίων, για την αναγκαιότητα και χρησιμότητα της διαδικασίας Αξιολόγησης Κινδύνων Ομίλου καθώς και για τον ενιαίο τρόπο προσδιορισμού των κινδύνων.Πρόθεση της ΓΔΕΕΟ είναι να επεκτείνει την ενημέρωση αυτή και σε άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Ομίλου, τα επόμενα χρόνια, ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη χαρτογράφηση των κινδύνων και ακριβέστερη διατύπωση, σε όλο τον Όμιλο. Κατά το 2021 η ΓΔΕΕΟ, συνέχισε την εισαγωγή βελτιώσεων στη διαδικασία, με βάση τον σχετικό Οδηγό του Διεθνούς Πλαισίου για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (IPPF). Οι βελτιώσεις θα συνεχιστούν και τα επόμενα έτη, μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης εφαρμογή του Προτύπου.
 2. Με μέριμνα του Τμήματος Διασφάλισης Ποιότητας της ΓΔΕΕΟ, συνεχίστηκε η εφαρμογή του Προγράμματος Διασφάλισης και Βελτίωσης Ποιότητας, με 2 (εκ των συνολικά 6 δράσεων) να ξεκινάνε εντός του 2021.
 3. Συνεχίστηκαν το 2021, οι έλεγχοι που ανέλαβε να κάνει η ΓΔΕΕΟ για την τήρηση των σχετικών μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας COVID-19. Οι έλεγχοι γίνονταν ανά 15 μέρες και συντάσσονταν σχετικές εκθέσεις μετά την ολοκλήρωσή τους.
 4. Επικαιροποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας της ΓΔΕΕΟ, με αφορμή τον νέο νόμο για την Εταιρική Διακυβέρνηση (4706/2020). Εν συνεχεία, επικαιροποιήθηκε επίσης το Εγχειρίδιο Λειτουργίας και το έντυπο «Όραμα-Στρατηγική-Αρχές ΓΔΕΕΟ».
  Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν συνολικά 56 έλεγχοι (42 τακτικοί και 14 έκτακτοι) κατά τη διάρκεια του έτους, υπερκαλύπτοντας έτσι το πρόγραμμα ελέγχων που είχε καταρτιστεί αρχικά. Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν σε τομείς που δεν είχαν ελεγχθεί κατά το παρελθόν, όπως οι νέοι δείκτες απόδοσης λειτουργιών των Διυλιστηρίων, οι Επιτροπές Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, αλλά και οι επιτελικές οργανωτικές μονάδες, με σκοπό την ελεγκτική κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές κατηγορίες ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2021:

  Κατηγορία ελέγχων Ποσότητα
  Εγκαταστάσεις παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας πετρελαιοειδών (σε 5 εγκαταστάσεις εξετάστηκαν και θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος) 20
  Κοινωνικά θέματα (COVID-19, Προμήθειες, Ανθρώπινο Δυναμικό) 16
  Οικονομικά θέματα 9
  Εταιρική διακυβέρνηση 8
  Θέματα Πληροφορικής 3
  Σύνολο 56
 5. Τέλος, εξετάστηκε 1 καταγγελία σε εμπορική εγκατάσταση φόρτωσης, για μη ορθή διαχείριση αριθμημένων σφραγίδων ασφάλειας Βυτιοφόρων Αυτοκινήτων και προτάθηκαν βελτιωτικές ενέργειες, με στόχο την ορθολογική διαχείριση

 

Έτος 2019 2020 2021 2022
(στόχος)
Ποσοστό κάλυψης ετησίου προγράμματος ελέγχων 111% 105% 115% 100%

Ασφάλεια Πληροφοριών
και Πληροφοριακών Συστημάτων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η δέσμευση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ να διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που έρχονται στην κατοχή του, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την ελληνική νομοθεσία, τις διεθνώς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, εκφράζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ισχύει και εφαρμόζεται σε όλο τον Όμιλο. Για την εξασφάλιση της ορθής διακυβέρνησης σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων σε επίπεδο Ομίλου, αλλά και σε όλες τις οργανωτικές μονάδες και τις θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού και του εσωτερικού, ορίστηκε Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ομίλου και Υπεύθυνοι Προστασίας Ιδιωτικότητας σε κάθε οργανωτική μονάδα και θυγατρική. Πέντε εκ των θυγατρικών (ΕΚΟ ΑΒΕΕ, ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. Α.Ε., ELPE Future, ΕΚΟ Bulgaria και OKTA) έχουν ορίσει αυτοτελείς Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων, οι οποίοι συνεργάζονται με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Ομίλου. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργήθηκε μια οργανωτική δομή σε όλον τον Όμιλο, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των επιμέρους διαδικασιών και ενεργειών με τις οποίες η Πολιτική υλοποιείται στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Ο Όμιλος έχει ως στόχο η δραστηριότητά του να είναι απολύτως σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία και να διέπεται από διαφάνεια και σεβασμό στα δικαιώματα του Προσωπικού, των Πελατών, των Προμηθευτών και των Συνεργατών του.

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ο Όμιλος αναγνωρίζει την κρισιμότητα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων για τη βιωσιμότητα και μετεξέλιξή του, πρωτίστως για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών του, αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εσωτερικών διεργασιών του. Έχοντας αναγνωριστεί σαν ΦΕΒΥ (Φορέας Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών) από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, έχει δεσμευτεί για την εναρμόνιση και συμμόρφωσή του με την NIS Directive (EU 2016/1148) και την σχετική Εθνική Νομοθεσία (N. 4577/2018), ακολουθώντας ήδη βέλτιστες πρακτικές κι επενδύοντας σε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Για τους παραπάνω σκοπούς, υλοποιείται πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων, ενώ έχει αναπτυχθεί πλάνο δράσεων τεχνολογικών επενδύσεων, ούτως ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ επιχειρησιακών αναγκών και ασφάλειας. Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 480 ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

 • 480

  ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα κυβερνοασφάλειας

Προηγούμενη Ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση Διαχείριση Κινδύνου Κρίσιμων Περιστατικών
Επόμενη Ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση Καινοτομία & Ψηφιακός Μετασχηματισμός