Μεθοδολογία Σύνταξης του Απολογισμού

Μεθοδολογία Σύνταξης
του Απολογισμού

Μεθοδολογία Σύνταξης του Απολογισμού

Καλωσορίσατε στον 17ο Aπολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, που παρουσιάζει την επιχειρηματική επίδοση σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) για την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2021.

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, από το 2005, δημοσιοποιεί Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη επικοινωνία και ενημέρωση των κοινωνικών του εταίρων (stakeholders).

H προσέγγισή μας είναι ευθυγραμμισμένη με την αποστολή και τις αξίες του Ομίλου και εκφράζει τον υπεύθυνο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων μας και της ευρύτερης κοινωνίας, τις δεοντολογικά ορθές και διαφανείς επιχειρηματικές πρακτικές, τις περιβαλλοντικά βιώσιμες δραστηριότητες, το εργασιακό περιβάλλον και τη δημιουργία αξίας για τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Εύρος

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον Απολογισμό είναι ενοποιημένα σε επίπεδο Ομίλου, με μικρές εξαιρέσεις σε κάποιους τομείς, όπως αναφέρεται στα αντίστοιχα σημεία του Απολογισμού. Για την επιλογή των εταιρειών του Ομίλου που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν τον Απολογισμό ελήφθησαν υπόψη:

 • ο κατάλογος των εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη οικονομική κατάσταση του Ομίλου (βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2021, σελ. 205-207),  και
 • η μελέτη ουσιαστικότητας των θεμάτων ESG (βλ. Materiality Map), σύμφωνα με μια δέσμη κριτηρίων επιλογής, όπως ποσοστό συμμετοχής και έλεγχος, επιπτώσεις και κίνδυνοι, ύψος πωλήσεων, αριθμός εργαζομένων.

Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρόντα Απολογισμό αφορούν τις εταιρείες:

 1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
 2. ΕΚΟ ΑΒΕΕ
 3. ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.
 4. DIAXON ΑΒΕΕ
 5. ΟΚΤΑ AD SKOPJE
 6. JUGOPETROL AD
 7. HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD
 8. EKO BULGARIA EAD
 9. EKO SERBIA A.D
 10. ΕΛΠΕ Ε&Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
 11. ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε.
 12. ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
 13. ELPEFUTURE A.E

Πρότυπα βιωσιμότητας

Για τη σύνταξη αυτού του Απολογισμού έχουν εφαρμοστεί:

 • οι αρχές του Διεθνούς Συμβουλίου Υποβολής Ολοκληρωμένων Εκθέσεων (IIRC),
 • τα GRI Standards 2021 και οι Κλαδικοί Δείκτες GRI 11 Oil & Gas Sector Standards του Global Reporting Initiative (In accordance with),
 • τα κριτήρια της Έκθεσης Communication on Progress (Enhanced version) σύμφωνα με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Early Adopters”).

Ο Όμιλος, επίσης, αξιοποιεί τον νέο «Οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών» του ΧΑ που εκδόθηκε το 2022 (Core, Advanced metrics & Sector-specific metrics), επιδιώκοντας αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους επενδυτές, μέσω ποιοτικών και συγκρίσιμων στοιχείων. Τέλος, παρουσιάζει τα στοιχεία του, λαμβάνοντας υπόψιν τα 20 κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας (Επίπεδο Α), που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας “Sustainable Companies in Greece”.

Οι πίνακες αναφοράς των προτύπων που ακολουθούνται παρουσιάζονται στις παρακάτω παραπομπές: GRI, UNGC, Οδηγός Χρηματιστηρίου και Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας.
Άλλες χρήσιμες πληροφορίες και οικονομικά στοιχεία για τον Όμιλο παρουσιάζονται στον Ετήσιο Απολογισμό 2021, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρικής Χρήσης 2021 και στην ιστοσελίδα του Ομίλου.

 

Όλοι οι δείκτες, οι μονάδες μέτρησης, οι ποσότητες και τα μεγέθη που αναφέρονται στον Απολογισμό, αντιστοιχούν σε μετρήσεις και δεδομένα που καταγράφηκαν με τις καλύτερες διαθέσιμες πρακτικές, διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και διεθνείς κώδικες της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Διαφοροποιήσεις στις μεθόδους μέτρησης δεν υπάρχουν σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Άλλοι περιορισμοί, εξαιρέσεις ή αλλαγές, δεν υπάρχουν, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο κείμενο.

 

Πιστοποίηση Ανεξάρτητου Φορέα

Για τη διασφάλιση ακρίβειας, πληρότητας και αξιοπιστίας, αυτός ο Απολογισμός ελέγχθηκε και επικυρώθηκε – ως σύνολο και ανά ουσιαστικό θέμα – από ανεξάρτητο, εξωτερικό φορέα πιστοποίησης πριν τη δημοσίευσή του. Η Έκθεση διασφάλισης βρίσκεται εδώ.

Ο ανεξάρτητος φορέας, που αξιολόγησε τον Απολογισμό, πιστοποίησε το επίπεδο “in accordance with” σύμφωνα με τις απαιτήσεις των GRI Standards 2021 καθώς και την κάλυψη των κλαδικών δεικτών GRI 11 Oil & Gas Sector Standards. Επιπλέον, η ακρίβεια των στοιχείων διασφαλίζεται μέσω εσωτερικών επαληθεύσεων, διαδικασιών ελέγχου και ετησίων επιθεωρήσεων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης. Αυτές οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Απολογισμό είναι αξιόπιστα, κατάλληλα ισοσταθμισμένα και σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα αναφοράς.