Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Φορέα

Πρότυπα βιωσιμότητας
& διασφάλιση

Δήλωση Διασφάλισης για τον Απολογισμό
Βιώσιμης Ανάπτυξης &
Εταιρικής Υπευθυνότητας 2021
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

(No. 0118446052713/01)

Πληροφορίες για τη Δήλωση Διασφάλισης

Ο Φορέας Πιστοποίησης TÜV AUSTRIA Hellas (ο «Φορέας») ανέλαβε την επαλήθευση των στοιχείων που δημοσιεύονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας 2021 (ο «Απολογισμός») της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (η «Εταιρεία»). Η ευθύνη για τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Απολογισμό παραμένει αποκλειστικά στην Εταιρεία. Ο Φορέας διενέργησε δειγματοληπτικό έλεγχο στοιχείων και δεδομένων αλλά και συναφών διαδικασιών και συστημάτων, με σκοπό την επαλήθευση του Απολογισμού.

Επισημαίνεται ότι ο Φορέας δεν παρείχε καμία συμβουλευτική υπηρεσία στην Εταιρεία.

Στοιχεία χρηματοοικονομικής επίδοσης που περιέχονται στον Απολογισμό δεν επαληθεύτηκαν, αλλά εξετάστηκαν σε σχέση με τις πληροφορίες που περιέχονται στην ετήσια οικονομική έκθεση εταιρικής χρήσης 2021 και τον ετήσιο απολογισμό 2021 της εταιρείας και έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητους, τρίτους φορείς.

 

Αντικείμενο Εργασιών

Ο Φορέας διενήργησε τις ακόλουθες εργασίες επαλήθευσης τον Μαΐο 2021:

 1. Αξιολόγηση και επαλήθευση ότι ο Απολογισμός είναι σύμφωνος με (in accordance with) με τις απαιτήσεις του GRI STANDARDS 2021 καθώς συμμορφώνεται και με τις εννέα απαιτήσεις που ορίζονται στην ενότητα 3 του GRI 1.
 2. Επαλήθευση των αριθμητικών δεδομένων όλων των κεφαλαίων του Απολογισμού.
 3. Χρήση τεχνικών απομακρυσμένης επιθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων συνεντεύξεων με την ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης και τα βασικά στελέχη των Κεντρικών Γραφείων της Εταιρείας στο Μαρούσι και στων εγκαταστάσεων στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα, τη Θεσσαλονίκη και τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Κύπρου και δειγματοληπτικών ελέγχων αρχείων, με σκοπό τον ανεξάρτητο έλεγχο:
  • της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των αριθμητικών δεδομένων επίδοσης που περιέχονται στον Απολογισμό,
  • της αξιοπιστίας των διαδικασιών που ακολουθούνται για τη συλλογή και
   αναφορά σχετικών πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν

Συμπεράσματα

Οι εργασίες επαλήθευσης που διενεργήθηκαν έδειξαν ότι οι ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες του Απολογισμού είναι αξιόπιστες. Η ακρίβεια των δηλώσεων και ισχυρισμών της Εταιρείας που περιέχονται στον Απολογισμό βρέθηκαν να είναι εντός των αποδεκτών ορίων. Η Εταιρεία παρείχε περιεκτική και αποδεκτή τεκμηρίωση τόσο για τις πληροφορίες επίδοσης που παραθέτει στον Απολογισμό όσο και για τις συναφείς διαδικασίες συλλογής και αποτύπωσης των σχετικών πληροφοριών.

Ο Απολογισμός είναι σύμφωνος με (in accordance with) τις απαιτήσεις του GRI STANDARDS 2021 συμπεριλαμβανομένου και του Συμπληρώματος για τον Τομέα Πετρελαίου και Αερίου (GRI 11. Oil & Gas Sector Standards).

Προτάσεις για συνεχή βελτίωση

Βάσει των παρατηρήσεων και συμπερασμάτων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επαλήθευσης, οι προτάσεις του Φορέα για τη βελτίωση των μελλοντικών Απολογισμών της Εταιρείας συνίστανται στις ακόλουθες:

 • Εναρμόνιση των διαδικασιών και συστημάτων συλλογής στοιχείων όλων των εταιριών που περιλαμβάνονται στα όρια του Απολογισμού.
 • Επέκταση των ορίων του απολογισμού, ώστε να συμπεριλαμβάνει περισσότερες εταιρίες του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
 • Επιτόπιες επισκέψεις και σε άλλες εγκαταστάσεις του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ που περιλαμβάνονται στα όρια του Απολογισμού.

 

Για την TÜV AUSTRIA Hellas,
Αθήνα, 27 Μαΐου 2022

Προηγούμενη Ενότητα Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας