ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG / ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαχείριση Κινδύνου Κρίσιμων Περιστατικών

 • 70
  ασκήσεις για αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων (μεγάλο ατύχημα, θαλάσσια ρύπανση, κ.α.) στο σύνολο των εγκαταστάσεων

 • Ετήσια συνεργασία/εκπαίδευση
  με την Πυροσβεστική Ακαδημία και τις Ένοπλες Δυνάμεις

 • ΜΗΔΕΝ
  Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης

 • ΜΗΔΕΝ
  Περιβαλλοντικά Συμβάντα με μεγάλες επιπτώσεις

Διαχείριση Κινδύνου
Κρίσιμων Περιστατικών

Στόχος του Ομίλου είναι η αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και όταν αυτό δεν είναι δυνατό, η άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, για τον περιορισμό και την αποτελεσματική διαχείριση των πιθανών επιπτώσεων, αλλά και την εξασφάλιση των πόρων για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω.

Η προσέγγιση του Ομίλου

Ο Όμιλος διαθέτει Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας, κατάλληλο για το μέγεθος και την πολυπλοκότητά του, με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες, το οποίο διασφαλίζει την ικανότητα επιχειρησιακής συνέχειας. Επιπρόσθετα, κάθε εγκατάσταση του Ομίλου διαθέτει Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης, που συνδέονται με το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας. Τα Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης διατηρούνται επίκαιρα και είναι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τους διεθνείς Κώδικες και τα συμπεράσματα των ασκήσεων ετοιμότητας που εκτελούνται περιοδικά ή έκτακτα.

Ο Όμιλος εξασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους, σε όλες τις εγκαταστάσεις και δραστηριότητές του, ώστε να γίνεται η κατάλληλη διαχείριση πιθανών συμβάντων ασφάλειας ή περιβάλλοντος. Εξάλλου, η άμεση ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά, η εξασφάλιση της συνέχειας στη λειτουργία της επιχείρησης ή/και η όσο το δυνατόν ταχύτερη επαναφορά στην κανονική λειτουργία περιορίζει αποτελεσματικά τις δυνητικές συνέπειές τους στους εργαζόμενους και στην τοπική κοινωνία, στο περιβάλλον, στη φήμη, καθώς και στα οικονομικά αποτελέσματά του. Επομένως, η αδιάλειπτη λειτουργία είναι συνδεδεμένη με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Αναγνωρίζεται ότι, σε περίπτωση συμβάντος ασφάλειας ή περιβάλλοντος, η έγκαιρη και αποτελεσματική ενημέρωση όλων των κοινωνικών εταίρων (όπως για παράδειγμα των τοπικών αρχών) είναι ουσιαστική για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων.

Τα Σχέδια που έχει αναπτύξει ο Όμιλος περιλαμβάνουν στρατηγικές απόκρισης σε σενάρια έκτακτων καταστάσεων, τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Εκτός αυτών, υπάρχουν επιπλέον διαδικασίες για:

 • Εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία (προβλέπουν τις περιοδικές δοκιμές για κλήσεις έκτακτης ανάγκης).
 • Πρόσβαση σε ανθρώπινους πόρους και εξοπλισμό.
 • Πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες (π.χ. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, Σχέδια κ.λπ.).
 • Επικοινωνία με άλλες εταιρείες και φορείς αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (περιλαμβάνουν τη συμβατότητα και την ενοποίηση σχεδίων, όταν αυτό ενδείκνυται).
 • Διαχείριση της βοήθειας από τρίτους.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων και Επιχειρησιακής Συνέχειας του Ομίλου περιλαμβάνει επιπρόσθετα:

 • Μηχανισμούς εκτίμησης των επιχειρησιακών επιπτώσεων από τη διακοπή των δραστηριοτήτων του και των κινδύνων που απειλούν συνολικά την λειτουργία του
 • Σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας

Οι Διαδικασίες και τα Σχέδια εξετάζονται ετησίως ώστε να ελεγχθεί η ικανότητα απόκρισης σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, καθώς και η ετοιμότητα/ αποτελεσματικότητα των ανθρωπίνων πόρων, των υποδομών και του εξοπλισμού. Όσες παρατηρήσεις/προτάσεις προκύπτουν από την αξιολόγηση των ασκήσεων εφαρμογής των Σχεδίων και από την ανάλυση των περιστατικών ασφάλειας/ περιβάλλοντος καταγράφονται, παρακολουθούνται και επιλύονται, ενώ τα Σχέδια αναθεωρούνται αναλόγως.

Επιδόσεις

Η διαχείριση των εκτάκτων καταστάσεων (π.χ. Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης ή /και Περιβαλλοντικών Συμβάντων με μεγάλες επιπτώσεις) είναι υψίστης προτεραιότητας για τον Όμιλο και αυτό αποτυπώνεται και στις επιδόσεις του, αφού και το 2021 επετεύχθη ο στόχος για μηδενικά Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης και μηδενικά Περιβαλλοντικά Συμβάντα μεγάλων επιπτώσεων.

Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την εξέλιξη του δείκτη συχνότητας συμβάντων ασφάλειας διεργασιών (PSER) του Ομίλου (ΕΛΠΕ & ΕΚΟ), σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του CONCAWE1 για την τελευταία 6ετία. Ο δείκτης συχνότητας συμβάντων διεργασιών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το 2020, όμως υπήρξε μείωση των συμβάντων διεργασιών κατά 11%.

1CONservation of Clean Air and Water in Europe (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον στον κλάδο του πετρελαίου)

Σημ. Τα στοιχεία του CONCAWE για το 2021, θα είναι διαθέσιμα τον Ιούλιο 2022.

Όλα τα συμβάντα αντιμετωπίζονται ως πιθανά να οδηγήσουν σε Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης ή σε Περιβαλλοντικά Συμβάντα με μεγάλες επιπτώσεις που μπορούν να πλήξουν τη φήμη ή την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Τα σχέδια εκτάκτων καταστάσεων (όπως πυρκαγιές/ θαλάσσια ρύπανση/κακόβουλες ενέργειες κ.ά.) εξετάζονται ετησίως και αναθεωρούνται, με στόχο τη συνεχή βελτίωση, ενώ συνδέονται άρρηκτα με το Σύστημα Διαχείρισης Λειτουργικής Ασφάλειας το οποίο αποτελεί και το πλαίσιο λειτουργίας και διαχείρισης της ακεραιότητας των συστημάτων και των διεργασιών.

Το 2021, υλοποιήθηκαν σε όλες τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις (διυλιστήρια – εμπορία) προγραμματισμένες ασκήσεις ετοιμότητας – εφαρμογής των Εσωτερικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (ΕΣΕΑ), στο βαθμό που ήταν εφικτό, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πρόληψης λόγω της πανδημίας.

Τέλος, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας με τους συναρμόδιους κρατικούς φορείς, αλλά και της ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση εκπαιδεύσεις στο πεδίο ασκήσεων των εγκαταστάσεων αλλά και σε φορείς του εξωτερικού (Falck Risk), στις οποίες συμμετέχουν ενεργά μέλη από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, την ΕΜΑΚ, αλλά και την Πυροσβεστική Ακαδημία.

 • Ασκήσεις ετοιμότητας σε ετήσια βάση,

  από κοινού με το Πυροσβεστικό Σώμα και τις Αρχές ώστε η συνεργασία και η αποτελεσματικότητα να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

 • Τεχνολογική υποστήριξη

  για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των κρίσιμων συστημάτων/ εξοπλισμών και των σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Χρήση νέων τεχνολογιών.

Επόμενα βήματα

 • Συνεχής ανανέωση του εξοπλισμού και των υποδομών/εγκαταστάσεων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. Αυτά περιλαμβάνουν συστήματα προειδοποίησης, ενημέρωσης, επικοινωνίας, περιορισμού, προστασίας του προσωπικού, φύλαξης κ.λπ., ανάλογα με τον τύπο της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και είναι συμβατά με τους αντίστοιχους πόρους εξωτερικών φορέων/Αρχών.
 • Περιοδική ανεξάρτητη αξιολόγηση (π.χ. επιθεώρηση από εξωτερικό σύμβουλο) για την πυροπροστασία και για τα μέσα μετριασμού των κινδύνων και υλοποίηση των συστάσεων/προτάσεων.
 • Βελτίωση των στρατηγικών και των χρόνων ανταπόκρισης στα έκτακτα περιστατικά, αν προκύψει από τα ευρήματα των ασκήσεων.
Προηγούμενη Ενότητα Κοινωνία Αγορά
Επόμενη Ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση Εταιρική Διακυβέρνηση & Επιχειρηματική Δεοντολογία