Βιώσιμη Ανάπτυξη

 • Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας

 • Καθιέρωση κατάλληλης εταιρικής δομής

 • Αναβάθμιση εταιρικής διακυβέρνησης

 • Αναπροσαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής και κατανομής κεφαλαίων

 • Επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής για το ESG και των στόχων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Στρατηγική του Ομίλου

Με αφορμή την επιταχυνόμενη ενεργειακή μετάβαση, ο Όμιλος έχει εκκινήσει έναν ολιστικό μετασχηματισμό με ονομασία «Όραμα 2025». Η διαμόρφωση και υλοποίηση αυτής της νέας στρατηγικής είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για τον Όμιλο, που έχει ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του, αλλά και την αλλαγή στρατηγικής κατεύθυνσης προς την πράσινη ενέργεια.

Παράλληλα, ο Όμιλος επιδιώκει να προστατεύσει τις βασικές δραστηριότητές του και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από την ενεργειακή μετάβαση.

Το «Όραμα 2025» θέτει προτεραιότητες σε πέντε βασικούς πυλώνες:

 • Επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής για το ESG και των στόχων μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
 • Αναβάθμιση εταιρικής διακυβέρνησης
 • Αναπροσαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής και κατανομής κεφαλαίων
 • Υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας
 • Καθιέρωση κατάλληλης εταιρικής δομής

Μέσα από το σχέδιο αυτό, ο Όμιλος θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή αγορά, με κεντρικό στόχο τη βελτίωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος κατά 50% μέχρι το 2030 και τη σταδιακή ενεργειακή μετάβαση σε πιο πράσινες μορφές ενέργειας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον καύσιμα. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται έμφαση στην ηλεκτροκίνηση, στην παραγωγή μπλε/ πράσινου υδρογόνου, στο βιοντιζέλ από ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, αλλά και σε πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής δραστηριότητας υγρών καυσίμων. Παράλληλα, σημαντικές τομές που επανακαθορίζουν τον μετασχηματισμό του Ομίλου αποτελούν ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου διακυβέρνησης, η εταιρική αναδιάρθρωση, η βελτιστοποίηση των προμηθειών και το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μέσα από αυτό το στρατηγικό πλάνο και λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα που έχουν αναγνωριστεί ως ουσιαστικά από τα ενδιαφερόμενα μέρη του, ο Όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζει για τους πυλώνες ESG (Περιβάλλον-Κοινωνία-Εταιρική Διακυβέρνηση), αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή του στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Περιβάλλον

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να μειώσει το ανθρακικό του αποτύπωμα, με στόχο τη συμβολή του στην αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματική αλλαγής. Διαφοροποιώντας το χαρτοφυλάκιό του, μετεξελίσσεται σε έναν Όμιλο παροχής ενεργειακών λύσεων χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Επιδιώκεται επίσης, η συνεχής μείωση των δεικτών αερίων εκπομπών σε όλες τις δραστηριότητές του, η αύξηση του ποσοστού αξιοποίησης των υλικών και φυσικών πόρων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, αλλά και η αξιοποίηση των ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

Κοινωνία

Ο Όμιλος επιδιώκει την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος, σε όλες τις δραστηριότητες, με μηδενικά ατυχήματα και απουσία επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και πρόληψη και προστασία της υγείας των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών, αναδεικνύοντας παράλληλα τον ίδιο τον εργαζόμενο. Εφαρμόζονται οι πλέον βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και δημιουργείται αξία στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας, δίνοντας έμφαση στην υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Ο Όμιλος έχει στόχο την καθιέρωση ολοκληρωμένων μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης και πρακτικών διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και την υγιή επικοινωνία με τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους. Επιδεικνύει, επίσης, μηδενική ανοχή σε περιστατικά διαφθοράς, ενώ στοχεύει η δραστηριότητά του να είναι σύμφωνη με τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και να διέπεται από αρχές και αξίες που προσδιορίζουν ένα σύννομο και ηθικό τρόπο λειτουργίας. Επιπλέον, εφαρμόζει κατάλληλο Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων για την αντιμετώπιση πιθανών έκτακτων καταστάσεων και αξιοποιεί τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας, που αποτελούν εργαλεία για την επίτευξη του ενεργειακού μετασχηματισμού του.

Κοινωνικοί Εταίροι

Ο Όμιλος επιδιώκει να διατηρεί συνεχή και ουσιαστική επικοινωνία με όλους του κοινωνικούς εταίρους για να καταγράφει τυχόν ανησυχίες και ανάγκες τους, αλλά και να επικοινωνεί πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του. Για τον λόγο αυτό, χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις αρχές και αξίες, τη στρατηγική, τις δραστηριότητες, την αγορά, τη γειτνίαση και το κοινωνικό σύνολο, επαναπροσδιορίζει τους κοινωνικούς εταίρους (stakeholders) που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται σημαντικά από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου, με στόχο την εξασφάλιση της αμφίδρομης και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναγνωριστεί οι εξής ομάδες:

Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων

Εργαζόμενοι
Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, προγραμματισμένες συναντήσεις, ποιοτικές και
ποσοτικές έρευνες, webcasts/ ομιλίες, εκδόσεις, newsletters
Περιοδικά
Intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο ενημέρωσης & επικοινωνίας), εταιρικές ενημερώσεις, εκδηλώσεις, διαγωνισμοί,  καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, θυρίδα προτάσεων Καθημερινά

 

Επιχειρηματκοί Πελάτες
Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Διάλογος, προγραμματισμένες συναντήσεις, ερωτοαπαντήσεις, συμβάσεις, εκδηλώσεις, focus groups Καθημερινά και περιοδικά
Καταναλωτές
Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Έρευνες ικανοποίησης, έρευνες αφοσίωσης, ειδικές έρευνες μέσω ερωτηματολογίου για βαθμό αποδοχής νέου προϊόντος/ υπηρεσίας, focus groups Μηνιαία, Τριμηνιαία, Ετήσια και κατά περίπτωση
Γραμμή παραπόνων, διάλογος, εταιρικές ιστοσελίδες εμπορικών εταιρειών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, newsletters, portals, android & IOS εφαρμογές Καθημερινά
Ιδιοκτήτες Πρατηρίων
Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Έρευνες ικανοποίησης Μηνιαία, Τριμηνιαία
Εκπαίδευση, αξιολόγηση επίδοσης εργαζομένων στα πρατήρια, διάλογος, εκδόσεις Εβδομαδιαία, Καθημερινά
Προμηθευτές & Επιχειρηματικοί Συνεργάτες
Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Συναντήσεις, διάλογος, απαντήσεις σε ερωτήματα, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, συμβάσεις. Όποτε συντρέχει λόγος
Ερωτηματολόγιο ένταξης νέου προμηθευτή Όποτε συντρέχει λόγος
Μέτοχοι & Επενδυτές
Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Roadshows, συναντήσεις Περιοδικά
Γενικές συνελεύσεις, παρουσίαση αποτελεσμάτων, εκδόσεις (ετήσιες, εξαμηνιαίες εκθέσεις και απολογισμοί (βλ. Ενημέρωση Επενδυτών). Ετήσια, Εξαμηνιαία, Τριμηνιαία
Κοινωνία
Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Δημόσιες συζητήσεις, έρευνες κοινής γνώμης και απόψεων, προγράμματα και δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας προγράμματα (βλ. Εταιρική Υπευθυνότητα). Περιοδικά
Διάλογος, δημοσιεύματα/ανακοινώσεις στον Τύπο (βλ. Κέντρο Ενημέρωσης) Καθημερινά
Τοπικές Κοινωνίες
Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Δημόσιες συζητήσεις, έρευνες κοινής γνώμης και απόψεων, newsletters, συνέργειες (βλ. Εταιρική Υπευθυνότητα). Περιοδικά
Διάλογος, δημοσιεύματα/ ανακοινώσεις στον Τύπο (βλ. Κέντρο Ενημέρωσης) Καθημερινά
Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές
Τρόποι Επικοινωνίας/ Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας
Συναντήσεις, συμμετοχές, διαβουλεύσεις Περιοδικά

Ουσιαστικά Θέματα ESG

Η ανάλυση ουσιαστικών θεμάτων ESG αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για τον εντοπισμό των σημαντικών προτεραιοτήτων που θέτει ο Όμιλος για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Για αυτόν το λόγο, στις αρχές του έτους 2022 ο Όμιλος ΕΛΠΕ πραγματοποίησε μια νέα μελέτη ουσιαστικότητας, ώστε να αναγνωρίσει και να αξιολογήσει τα πιο σημαντικά θέματα ESG για την υπεύθυνη λειτουργία του, με τη συμμετοχή της Ανώτατης Διοίκησης, αλλά και εκπροσώπων όλων των κοινωνικών εταίρων. Πιο συγκεκριμένα, διοργανώθηκαν τρία (3) focus groups σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχαν κύριοι εκπρόσωποι από όλες τις ομάδες κοινωνικών εταίρων, έξι (6) συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης των όμορων δήμων, δώδεκα (12) συναντήσεις με στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης και μια ηλεκτρονική έρευνα στην οποία συμμετείχαν συνολικά 892 άτομα, κύριοι εκπρόσωποι από όλες τις ομάδες κοινωνικών εταίρων. Σημειώνεται επίσης, ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν στη διαδικασία όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η αξιολόγηση των θεμάτων έγινε με γνώμονα το βαθμό επίδρασής τους στη συνολική εταιρική επίδοση και βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου, αλλά και την εξωτερική επίδρασή τους στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον (“Double Materiality”). Τα 21 θέματα αναγνωρίστηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον κλάδο δραστηριοποίησης του Ομίλου, αλλά και τις επιπτώσεις που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από τις δραστηριότητές του, ενώ παράλληλα καλύπτουν τους τρεις πυλώνες ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση).

Βάσει της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε, προέκυψαν 6 θέματα (Κατηγορία 1) που αναγνωρίστηκαν ως πιο ουσιαστικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επικυρώθηκαν από τη Διοίκηση του Ομίλου και συγκεκριμένα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου και την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης του Διοικητικού Συμβουλίου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι όλα τα θέματα που παρουσιάζονται στο διάγραμμα είναι σημαντικά για τον Όμιλο και πως για όλα εφαρμόζει βέλτιστες πολιτικές και δράσεις.

Γραφική Απεικόνιση των 20 Θεμάτων ESG (Materiality Map)

 

Σημ. Η μελέτη ουσιαστικότητας διεξήχθη από την KKS Advisors A dss+ COMPANY

Συμβολή στους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Παράλληλα, ο Όμιλος έχει ενσωματώσει στη στρατηγική του τους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). Έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διάχυση των στόχων της Ατζέντας 2030 και με στοχευμένες δράσεις συμμετέχει ενεργά για την επίτευξή τους.

Με βάση τα αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης ουσιαστικότητας, έχει ευθυγραμμίσει τη στρατηγική του με τους Στόχους ως εξής:

Στόχοι ESG

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
50% Μείωση συνολικών εκπομπών CO2 Scope 1 και 2 και αντιστάθμιση μέσω ΑΠΕ
1 GW
Εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ
Αρχική εστίαση σε onshore αιολικά και φωτοβολταϊκά
2 GW
Εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ
Μεσοπρόθεσμη εστίαση σε offshore αιολικά, αποθήκευση ενέργεια και υδρογόνου
250 Υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε πρατήρια ΕΚΟ/ bp
15% Μέγιστο ποσοστό των αποβλήτων που θα οδηγούνται προς τελική διάθεση – ταφή
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ
0 Περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία, σε θέματα οικονομικά, περιβαλλοντικά, εργασιακά και κοινωνικά
100% Ποσοστό κάλυψης ετήσιου προγράμματος εσωτερικών ελέγχων
42 εκατ. € Ολοκλήρωση πλάνου δράσεων Ψηφιακού Μετασχηματισμού Ομίλου

Βραβεύσεις Ομίλου &
Συμμετοχές σε Οργανισμούς

Βραβεύσεις Ομίλου

 • Health + Safety Awards 2021
  Safety Team of the Year και 5 Χρυσά Βραβεία (Gold) για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στις κατηγορίες «Αναβάθμιση & εκσυχρονισμός εγκαταστάσεων», «Κινητή μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών», «Δράσεις πρόληψης Covid -19», «Καινοτομία στα θέματα Υ&Α» και «Αξιοποίηση τεχνολογιών».
 • Hellenic Responsible Business Awards 2021
  3 Χρυσές Διακρίσεις για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στους πυλώνες «Συνεργασία Επιχείρησης & Τοπικής Κοινότητας/ Κράτους», «Ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη» και «Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες».
 • Βράβευση Ετήσιου Απολογισμού
  5 Diamond, Gold, Silver και Bronze Βραβεία για τον Ετήσιο Απολογισμό 2020 σε διεθνείς διαγωνισμούς: ARC Awards International 2021, Galaxy Awards 2021, STEVIE International Business Awards 2021 και IADA.
 • Cyprus Retail Excellence Awards
  2 Χρυσά και 1 Ασημένιο Βραβείο για την εφαρμογή “EKO Smile” ως την κορυφαία εφαρμογή στην κυπριακή αγορά.
 • 6ος Διαγωνισμός «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εθελοντισμός»
  Διάκριση της ΕΚΟ Κύπρου για «Δράση σχετική με την πανδημία Covid-19» από το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ).
 • “ISKRA” National Philanthropy Awards
  Διάκριση της ΕΚΟ Μαυροβουνίου για την πολύπλευρη συνεισφορά της στην Κοινωνία.
 • Bravo Sustainability Awards 2021
  3 Διακρίσεις για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στους πυλώνες “Bravo Environment”, “Bravo Market” και “Bravo in Action”.
 • Στις 10 κορυφαίες εταιρίες του κλάδου ενέργειας με βάση κριτήρια ESG
  Στις 10 κορυφαίες εταιρίες του κλάδου ενέργειας με βάση κριτήρια ESG ανακοινώθηκε ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και το Κέντρο Αειφορίας CSE.
 • Τιμητική πλακέτα
  Τιμητική Πλακέτα από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή για την προσφορά του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως Μέγας Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας του Τόκιο.
 • Great Place to Work®
  Η ΕΚΟ Κύπρου πιστοποιείται ως Great Place to Work®.
 • FARA Creative Advertising Fest
  Χάλκινο Βραβείο για την ΕΚΟ Βουλγαρίας και τη διαφημιστική καμπάνια “Stay at home” την περίοδο της πανδημίας.

Συμμετοχές σε Οργανισμούς

O Όμιλος, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για βιώσιμη ανάπτυξη, συνεργάζεται με τους κοινωνικούς εταίρους συμμετέχοντας σε οργανώσεις, ενώσεις και φορείς. Ο Όμιλος υποστηρίζει και συμμετέχει στα διοικητικά όργανα και επιτροπές των φορέων/ ενώσεων και θεωρεί μέρος της στρατηγικής του για βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργή συμμετοχή του στους παρακάτω οργανισμούς:

 • Συμβούλιο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΕΒ
 • CONCAWE (επιστημονικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού των Διυλιστηρίων FuelsEurope)
 • UN Global Compact
 • Global Compact Network Hellas
 • CSR Europe
 • CSR Hellas
 • Διεθνής Ένωση Φορολογικού Δικαίου (International Fiscal
  Association)
 • Επιτροπές Περιβάλλοντος και Υγιεινής & Ασφάλειας ΣΕΒ
 • ΣΕΕΠΕ – Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών
  Ελλάδος
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
 • eFuel Alliance
 • Union European Lubricants Industry (UEIL)/ Επιτροπής Αειφορίας
 • Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος

Αξιολόγηση της Επίδοσης σε Θέματα ESG

 • Βελτίωση κατάταξης

  στο επίπεδο Management B για θέματα κλιματικής αλλαγής, με βάση τον Διεθνή Οργανισμό CDP

 • 15η θέση

  από τις 100 του κλάδου στην αξιολόγηση του World Benchmarking Alliance – Oil and Gas Benchmark

 • Silver Recognition Level

  για την ΕΚΟ ΑΒΕΕ από τον φορέα αξιολόγησης EcoVadis

 

Το 2021, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετείχε για 4η συνεχόμενη φορά στη διαδικασία αξιολόγησης του CDP (συνέχεια του Carbon Disclosure Project), το μεγαλύτερο πρόγραμμα συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, κατανάλωσης ενέργειας και αξιολόγησης του τρόπου ανταπόκρισης των εταιρειών στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της κλιματικής αλλαγής, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η προσέγγιση του Ομίλου και η σημαντική πρόοδος στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων που έχει θέσει (μείωση δείκτη έντασης εκπομπών CO2 και συνεχή μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος) αξιολογήθηκαν θετικά, καθώς κατάφερε να βελτιώσει την βαθμολογία του σε Β (επίπεδο «Management – Taking coordinated action on climate issues») από B-, βαθμολογία την οποία είχε λάβει κατά την προηγούμενη αξιολόγηση, το 2020.

Ακόμα, ο Όμιλος κατέλαβε τη 15η θέση από τις 100 του κλάδου στην αξιολόγηση του World Benchmarking Alliance – Oil and Gas Benchmark. Αξιολογήθηκε για τον βαθμό ευθυγράμμισης με τη μετάβαση σε έναν κόσμο χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με τον στόχο των 1,5°C βαθμών της Συμφωνίας του Παρισιού. Επίσης, ο Όμιλος πέτυχε σημαντική βελτίωση στην αξιολόγηση S&P Corporate Sustainability Assessment (CSA), σε σχέση με την προηγούμενη φορά. Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι ο Όμιλος από το 2019 αξιολογείται με βάση τα κριτήρια ESG του ΧΑ και έχει πετύχει την ένταξή του στον ATHEX ESG Index.

Τέλος, για 2η συνεχή χρονιά, η θυγατρική του Ομίλου ΕΚΟ ΑΒΕΕ, απέσπασε ασημένια διάκριση “Silver Recognition Level” για τις επιχειρηματικές της πρακτικές και την προσήλωσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, από τον EcoVadis, έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον αξιόπιστους παγκόσμιους φορείς αξιολόγησης προμηθευτών σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας. Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ αξιολογήθηκε στις εξής τέσσερις ενότητες: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ηθική & Δεοντολογία και Βιώσιμες Προμήθειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΚΟ ΑΒΕΕ συμμετέχει στην πλατφόρμα αξιολόγησης EcoVadis από το 2015, δίνοντας πρόσβαση στις σχετικές αναφορές και επιδόσεις της, σε όλο το φάσμα των πελατών της, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν και ως κριτήριο συνεργασίας.

Προηγούμενη Ενότητα Ο Όμιλος με μια Ματιά
Επόμενη Ενότητα Περιβάλλον Κλιματική Αλλαγή