Πρότυπα βιωσιμότητας
& διασφάλιση

Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG-ATHEX

Περιβάλλον (E)
ID Ονομασία Δείκτη Μονάδα Παραπομπή σε GRI Standards &
σε Ενότητα του Απολογισμού

C-E1

Άμεσες Εκπομπές (Scope 1)

3.766.691,12 tn CO2 eq

305-1

C-E1

Ένταση Άμεσων Εκπομπών (Scope 1)

0,1657 tn CO2 eq/ tn διακινηθέντων προϊόντων

305-1

C-E2

Έμμεσες Εκπομπές (Scope 2)

445.000 tn CO2 eq

305-2

C-E2

Ένταση Έμμεσων Εκπομπών (Scope 2)

0,01957 tn CO2 eq/ tn διακινηθέντων προϊόντων

305-2

C-E3

Συνολική κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισµού

52.924.155,51 GJ

302-1

C-E3

Ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε

8,87%

302-1

C-E3

Ποσοστό της ενέργειας που καταναλώθηκε και προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές

1,7%

302-1

C-E3

Συνολική παραγωγή ενέργειας

1.532.008 GJ

302-1

C-E3

Ποσοστό ενέργειας που παράχθηκε από ανανεώσιµες πηγές

13,1%

302-1

A-E1

Άλλες Έμμεσες Εκπομπές (Scope 3)

567.628 tn CO2 eq

305-3

A-E1

Ένταση Άλλων Έμμεσων Εκπομπών (Scope 3)

0,0267 tn CO2 eq/ tn διακινηθέντων προϊόντων

305-3

A-E2

Κίνδυνοι και Ευκαιρίες από την Κλιματική Αλλαγή

201-2

A-E3

Διαχείριση Αποβλήτων – Ποσότητα Παραγόμενων Επικίνδυνων Αποβλήτων

12.920,74 tn

306-3, 306-4, 306-5

A-E3

Διαχείριση Αποβλήτων – Ποσότητα Παραγόμενων Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

15.575,14 tn

306-3, 306-4, 306-5

A-E3

Απόβλητα ανά Μέθοδο Διάθεσης (Ανακύκλωση)

41%

306-3, 306-4, 306-5

A-E3

Απόβλητα ανά Μέθοδο Διάθεσης (Ανάκτηση)

49%

306-3, 306-4, 306-5

A-E3

Απόβλητα ανά Μέθοδο Διάθεσης (XYTA/XYTEA)

9%

306-3, 306-4, 306-5

A-E3

Απόβλητα ανά Μέθοδο Διάθεσης (Επαναχρησιμοποίηση)

1%

306-3, 306-4, 306-5

A-E4

Απόρριψη Λυμάτων

6.933.004 m3

303-2, 303-4

Α-Ε5

Περιοχές Ευαίσθητης Βιοποικιλότητας

304-1, 304-2

SS-E1

Στρατηγική Διαχείρισης Εκπομπών

Κλιματική Αλλαγή
Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα

SS-E2

Εκπομπές Ατμοσφαιρικών Ρύπων (NΟx)

2.696,57 tn

305-7

SS-E2

Εκπομπές Ατμοσφαιρικών Ρύπων (SO2)

3.999,06 tn

305-7

SS-E2

Εκπομπές Ατμοσφαιρικών Ρύπων (VOC)

1.506,36 tn

305-7

SS-E2

Εκπομπές Ατμοσφαιρικών Ρύπων (PM10)

209,39 tn

305-7

SS-E3

Κατανάλωση Νερού – Συνολικός όγκος νερού που αντλήθηκε για κατανάλωση

11.847.875,33m3

303-1, 303-3, 303-4, 303-5

SS-E3

Κατανάλωση Νερού – Συνολικός όγκος νερού που καταναλώθηκε

11.592.636,53m3

303-1, 303-3, 303-5

SS-E3

Συνολική Ποσότητα Νερού που Ανακυκλώθηκε

29%

303-1, 303-3, 303-5

Κοινωνία (S)
ID Ονομασία Δείκτη Μονάδα Παραπομπή σε GRI Standards &
σε Ενότητα του Απολογισμού

C-S1

Συμμετοχή Ενδιαφερομένων μερών

2-29

C-S2

Γυναίκες εργαζόμενες

20%

405-1

C-S3

Γυναίκες Εργαζόμενες σε Διευθυντικές Θέσεις

21,7%

405-1

C-S4

Κινητικότητα Προσωπικού – Δείκτης εθελούσιας κινητικότητας

4,66%

401-1

C-S4

Κινητικότητα Προσωπικού – Δείκτης μη εθελούσιας κινητικότητας

0,26%

401-1

C-S5

Κατάρτιση Εργαζομένων – Μέσος όρος ωρών κατάρτισης στελεχών διευθυντικού επιπέδου

19,1

404-1

C-S5

Κατάρτιση Εργαζομένων – Μέσος όρος ωρών κατάρτισης εργαζομένων

22,5

404-1

C-S6

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

2-23

C-S7

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

73,1%

2-30, 407-1

C-S8

Αξιολόγηση Προμηθευτών

2-24, 308-1, 414-1

Α-S1

Βιώσιμη Οικονομική Δραστηριότητα – Βιώσιµος κύκλος εργασιών

0,06%

201-2

Α-S1

Βιώσιμη Οικονομική Δραστηριότητα – Βιώσιµα κεφαλαιουχικά έξοδα

0,16%

201-2

Α-S1

Βιώσιμη Οικονομική Δραστηριότητα – Βιώσιµα λειτουργικά έξοδα

57,6%

201-2

Α-S2

Δαπάνες Κατάρτισης Εργαζομένων

734.727€

404-1

Α-S3

Μισθολογική Διαφορά μεταξύ των δύο Φύλων

25,49%

405-2

Α-S4

Αναλογία Αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου – Εργαζομένων

4,27

2-21

SS-S6

Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας – Αριθμός τραυματισμών

54

403-9, 403-10

SS-S6

Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας – Αριθμός θανάτων

0

403-9, 403-10

SS-S6

Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας – Δείκτης συχνότητας ατυχηµάτων

0,75

403-9, 403-10

SS-S6

Επίδοση σε Θέματα Υγείας και Ασφάλειας – Δείκτης σοβαρότητας ατυχηµάτων

12,83

403-9, 403-10

Εταιρική Διακυβέρνηση (G)
ID Ονομασία Δείκτη Μονάδα Παραπομπή σε GRI Standards &
σε Ενότητα του Απολογισμού

C-G1

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Ποσοστό γυναικών

25%

2-9, 2-10, 2-11, 2-15

C-G1

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Ποσοστό μη εκτελεστικών μελών

81,8%

2-9, 2-10, 2-11, 2-15

C-G1

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Ποσοστό ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών

36%

2-9, 2-10, 2-11, 2-15

C-G2

Εποπτεία Βιώσιμης Ανάπτυξης

2-9, 2-12, 2-13, 2-14

C-G3

Ουσιαστικά Θέματα

2-14, 3-1, 3-2, 3-3

C-G4

Πολιτική Βιωσιμότητας

2-22

C-G5

Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας

2-23, 205-1, 205-2, 205-3, 206-1

C-G6

Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων

418-1

Α-G1

Επιχειρηματικό Μοντέλο

2-6,  Επιχειρηματικό Μοντέλο

Α-G2

Παραβιάσεις Επιχειρηματικής Δεοντολογίας – Χρηματική ζημία

0€

205-3, 206-1

Α-G3

Στόχοι ESG

2-22, 3-3, Στόχοι ESG

Α-G4

Μεταβλητές Αμοιβές

16,05%

2-19

Α-G5

Εξωτερική Διασφάλιση

2-5

SS-G2

Διαχείριση Κρίσιμων Κινδύνων

Διαχείριση Κινδύνου Κρίσιμων Περιστατικών

Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας