Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου

Μήνυμα προς τους
Κοινωνικούς Εταίρους

Μήνυμα προς τους Κοινωνικούς Εταίρους

Το 2021 αποτέλεσε αναμφισβήτητα μια χρονιά κομβικής σημασίας για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Παρά τις πολυάριθμες προκλήσεις που επέφερε η πανδημία Covid-19, επιταχύναμε την υλοποίηση της στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου, με προσήλωση, ευελιξία και αποφασιστικότητα.

Πιστοί στο «Όραμα 2025», οδεύουμε ταχέως προς τον στόχο μας, τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μεταξύ των βασικών μας δραστηριοτήτων και της ανάπτυξης στη «Νέα Ενέργεια» και μετασχηματιζόμαστε, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Προσήλωση στο Όραμα 2025

Ο ολιστικός μετασχηματισμός του Ομίλου αποτυπώνεται στο «Όραμα 2025», ένα φιλόδοξο σχέδιο το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σταδιακή απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα, την ανάπτυξη νέων, πιο καθαρών μορφών ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αποτελεί το όχημα για την αναβαθμισμένη λειτουργία μας και την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που απορρέουν από την ενεργειακή μετάβαση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση) και τις σύγχρονές ενεργειακές προκλήσεις, έχουμε θέσει σε προτεραιότητα 5 βασικούς πυλώνες:

  1. τον καθορισμό σαφών περιβαλλοντικών στόχων με απώτερο σκοπό την κλιματική ουδετερότητα του Ομίλου το 2050
  2. τον επανακαθορισμό της επιχειρηματικής στρατηγικής και την κατανομή κεφαλαίων βάσει των συγκεκριμένων ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων
  3. την καθιέρωση της βέλτιστης εταιρικής δομής σε όρους αποδοτικότητας
  4. την αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης και
  5. την υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας, η οποία θα αποτυπώνει το νέο πρόσωπο ενός σύγχρονου, καινοτόμου, ευέλικτου και εξωστρεφή Ομίλου.

Ο μετασχηματισμός επιδιώκει να επανατοποθετήσει στρατηγικά τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς Ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στους κοινωνικούς του εταίρους. Αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα, στοχευμένα ιδιωτικά επενδυτικά προγράμματα για τη χώρα, ενώ δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τον Όμιλο, τους εργαζομένους του, αλλά και την ελληνική οικονομία συνολικά.

Όραμα μας να είμαστε ένας ευέλικτος, εξωστρεφής και καινοτόμος Ενεργειακός Όμιλος που θα ηγηθεί της ενεργειακής μετάβασης και του νέου βιομηχανικού μοντέλου της χώρας, συνεχίζοντας την ισχυρή μας κληρονομιά με καθαρή οπτική στο μέλλον.

Προς ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Στον Όμιλο έχουμε εντάξει την πράσινη ενέργεια στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και λαμβάνουμε πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, αποδεικνύοντας με έμπρακτο τρόπο ότι η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας.

Επιδιώκουμε τη μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% μέχρι το 2030 και την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούμε έργα βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας στις βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις, ενώ συνεχίζουμε να αυξάνουμε τις επενδύσεις σε ΑΠΕ με στόχο την αποφυγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το 2021, επενδύσαμε πάνω από 260 εκατομμύρια ευρώ σε έργα μείωσης του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, με ήδη ορατά αποτελέσματα.

Παράλληλα, ήταν μια χρονιά ορόσημο για το πρόγραμμα επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αφού με στρατηγικές πρωτοβουλίες, καταφέραμε η εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ να ανέρχεται σήμερα σε 285MW.

Ειδικότερα, το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη, που αποτελεί μία επένδυση ύψους 135 εκατομμυρίων ευρώ, είναι το μεγαλύτερο πάρκο φωτοβολταϊκών της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο, ισχύος 204MW, το οποίο αποτυπώνει ξεκάθαρα τη δέσμευση του Ομίλου να συνεχίσει να ηγείται του τομέα της ενέργειας, σε μια εποχή προκλήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο έχει τη δυναμική να καλύψει τις ανάγκες 75.000 νοικοκυριών, ενώ δημιούργησε πάνω από 300 θέσεις εργασίας κατά τη φάση κατασκευής του.

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ενισχύθηκε και στον τομέα της αιολικής ενέργειας, μέσω της εξαγοράς δύο αιολικών πάρκων στη Νότια Εύβοια, τα οποία βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. Η επένδυση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος κατά 38MW.

Συνεχίζοντας το επιτυχημένο αυτό επιχειρηματικό μοντέλο, έχουμε αναβαθμίσει τον στόχο του 1GW για το τέλος του 2026 και την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου, ισχυρού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ, άνω των 2GW, σε λειτουργία, έως το 2030. Επιπρόσθετα, σχεδιάζουμε την υλοποίηση έργων αποθήκευσης ενέργειας και υδρογόνου, την ενδυνάμωση των κύριων δραστηριοτήτων μας και την περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων Νέας Ενέργειας, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Ύλοποιούμε σταθερά τις στρατηγικές δεσμεύσεις μας για την ουσιαστική βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας, προκειμένου να συμβάλουμε στην αντιμετώπιση των αιτιών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, με παράλληλη αύξηση της αξίας για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους.

Σύγχρονη εταιρική διακυβέρνηση και έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ο Όμιλος εφαρμόζει ήδη ένα δομημένο και κατάλληλο σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές, πλέον των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος του είναι, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και η αποτελεσματική επικοινωνία με τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους.

Συγκεκριμένα, το 2021 αποτέλεσε χρονιά βαρύνουσας σημασίας για τον πυλώνα της εταιρικής διακυβέρνησης αφού αναβαθμίστηκε σημαντικά, με την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, με την αύξηση των ανεξάρτητων μελών και την εισαγωγή πολιτικής καταλληλότητας και ποσόστωσης ανά φύλο.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον Όμιλο, καθώς η τεχνολογία και οι δυνατότητές της συνιστούν αναγκαία εργαλεία για κάθε περιοχή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. Η αξιοποίηση και ενσωμάτωση ψηφιακών πρακτικών αλλάζει δομικά τον τρόπο που ο Όμιλος λειτουργεί και παράγει αξία, βελτιώνοντας την αποδοτικότητά του. Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού, αξίας 42εκατ. ευρώ, εκτιμάται να επιφέρει ετήσιο όφελος 50εκατ. ευρώ.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός εκτός από σύγχρονη αναγκαιότητα, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής του Ομίλου.

Σταθερή προτεραιότητα η υγεία και η ασφάλεια

Για τον Όμιλο, η ορθή διαχείριση θεμάτων Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη δέσμευση. Η συνεχής βελτίωση και επίτευξη άριστων επιδόσεων στον τομέα αυτόν συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο στη καθημερινή μας λειτουργία. Επενδύουμε διαρκώς στην πρόληψη, στη βελτίωση των υποδομών, στην αναβάθμιση των διαδικασιών ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και ενσωματώνοντας τα πιο σύγχρονα και αυστηρά πρότυπα, ενώ παράλληλα καλλιεργούμε μια εταιρική κουλτούρα που προάγει την ασφάλεια, τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους συνεργάτες μας. Το 2021 επενδύθηκαν περίπου 13 εκατομμύρια ευρώ για βελτιώσεις ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 52.000 ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, που αποτελούν πάνω από το 50% των συνολικών ανθρωποωρών εκπαίδευσης.

Με στόχο να διασφαλίσουμε την αδιάλειπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας και να ανταποκριθούμε άμεσα και με επιτυχία σε τυχόν έκτακτα περιστατικά, πραγματοποιήσαμε 70 ασκήσεις ετοιμότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις μας, από κοινού με την Πυροσβεστική Ακαδημία και τις Ένοπλες Δυνάμεις, ώστε η συνεργασία και η αποτελεσματικότητα να οδηγηθούν σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα.

Επιπρόσθετα, εν μέσω της συνεχιζόμενης πανδημίας Covid-19, συνεχίσαμε το 2021 τη συντονισμένη δράση μας για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων μας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Για την προστασία τους, διενεργήσαμε πάνω από 197.000 ελέγχους ανίχνευσης COVID-19 και προσφέραμε περισσότερα από 8 εκατομμύρια τεμάχια Μέσων Ατομικής Προστασίας, καθώς επίσης πιστοποιηθήκαν εκ νέου όλες οι εγκαταστάσεις του Ομίλου σύμφωνα με το Ιδιωτικό Σχήμα Πιστοποίησης «CoVid-Shield», στην ανώτατη βαθμίδα “Excellent”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για ακόμα μία χρονιά πετύχαμε τον στόχο για «μηδέν» Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης, το οποίο επιβεβαιώνει την προσήλωση μας στην επίτευξη αριστείας στον καίριο αυτόν τομέα.

Η ετοιμότητα για αδιάλειπτη λειτουργία και η προσήλωση στην Υγεία και την Ασφάλεια είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιωσιμότητα του Ομίλου.

Δημιουργία αξίας για την κοινωνία

Διαχρονικά, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δημιουργεί αξία τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνία, σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης του. Μέσω ενός συνεχούς ανοιχτού διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, αφουγκράζεται τις ανάγκες και ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Ως ένας από τους κορυφαίους Ομίλους στον ενεργειακό κλάδο, παρουσιάζει ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα, στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ για το έτος 2021, η συνεισφορά του ανέρχεται σε 1,69 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,93% του εθνικού ΑΕΠ, ενώ η συμμετοχή του στα φορολογικά έσοδα του κράτους αγγίζει το 4,5%.

Αξιοσημείωτη είναι και η συμβολή στην απασχόληση, καθώς για κάθε μία θέση εργασίας που προσφέρει υποστηρίζονται 10 επιπλέον θέσεις στην ελληνική οικονομία. Ειδικότερα, μέσω της πολυεπίπεδης λειτουργίας του, υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα, περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο 0,65% της συνολικής απασχόλησης της χώρας και ενισχύει έμμεσα το εισόδημα σε 76.000 πολίτες.

Επιπλέον, επιβεβαιώνει την υπεύθυνη στάση και την πολυετή προσφορά του στην κοινωνία ακολουθώντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας που ξεδιπλώνεται σε βάθος χρόνου. Με προγράμματα συνολικού ύψους 5,85 εκατομμυρίων ευρώ, για άλλη μία χρονιά σχεδίασε και υλοποίησε παρεμβάσεις με μεγάλο αντίκτυπο τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Μια από τις πιο καίριες πρωτοβουλίες που ανέλαβε ήταν η υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών έργων στις πυρόπληκτες περιοχές της Βαρυμπόμπης Αττικής και του Σχίνου Κορινθίας, ολοκληρώνοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα επιτυχώς τα απολύτως αναγκαία έργα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος.

Στον Όμιλο, δεσμευόμαστε να λειτουργούμε με διαφάνεια και να δημοσιοποιούμε τις επιδόσεις μας στους δείκτες ESG, ακολουθώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα βιωσιμότητας. Υιοθετήσαμε από τις πρώτες εταιρείες παγκοσμίως οικειοθελώς τα νέα GRI Standards 2021 και τους αντίστοιχους κλαδικούς δείκτες, αλλά και το νέο οδηγό δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών του ΧΑ. Ακόμα, ως ενεργό μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UNGC) δημοσιεύουμε την αναβαθμισμένη Έκθεση προόδου CoP ως “Early adopters”, ενώ παράλληλα μέσα από τη λειτουργία και τα προγράμματά μας, προωθούμε τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η προσπάθεια αυτή αναγνωρίζεται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όπως o CDP, σύμφωνα με τον οποίο ο Όμιλος πέτυχε να βελτιώσει τη βαθμολογία του από B- σε B, για τον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων κλιματικής αλλαγής.

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αλλάζει. Μετασχηματίζεται με γοργά και σταθερά βήματα προς ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον. Με κινητήριο δύναμη τους ανθρώπους του και ένα ισχυρό πλάνο μετεξέλιξης έχει θέσει στέρεες βάσεις για την επιτυχή εκπλήρωση του οράματός του. Δεσμεύεται να είναι πάντα παρών εκεί όπου υπάρχει πραγματικά ανάγκη, στηρίζοντας εμπράκτως την κοινωνία και την οικονομία.

Έχοντας ως συμμάχους τους κοινωνικούς μας εταίρους, θεωρούμε καθήκον μας να χαράξουμε μία βιώσιμη πορεία δημιουργώντας ένα καλύτερο αύριο για τον πλανήτη και μια ισχυρή παρακαταθήκη για τη νέα γενιά.

Ανδρέας Σιάμισιης
Διευθύνων Σύμβουλος