ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG / ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημιουργία Αξίας

 • 2,3 δισ. €
  συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα του κράτους

 • 5,85 εκατ. €
  σε δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό

 • >30.000
  θέσεις εργασίας υποστηρίζονται άμεσα και έμμεσα

 • 1,69 δισ. €
  προστιθέμενη αξία στην ελληνική οικονομία

Δημιουργία
Αξίας

Ο Όμιλος δημιουργεί και διανέμει αξία στην οικονομία και την κοινωνία υλοποιώντας σημαντικές επενδύσεις, και διερευνά νέους τρόπους για τη μεγιστοποίηση της, μέσω των προϊόντων και υπηρεσιών του, των θέσεων εργασίας και των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας που αναλαμβάνει. Η συνολική συμβολή του Ομίλου στη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Ελλάδας, αλλά και των χωρών που δραστηριοποιείται, επιβεβαιώνει την υπεύθυνη στάση και την πολυετή προσφορά τόσο του Ομίλου όσο και των θυγατρικών του.

Δημιουργία και Διανομή
Οικονομικής Αξίας

Η προσέγγιση του Ομίλου

Για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, επιβεβαιώνει την υπεύθυνη στάση και την πολυετή προσφορά, δημιουργώντας επιπροσθέτως, έμμεσα οφέλη στην ανάπτυξη, την απασχόληση και το εθνικό προϊόν.

Ο όρος αξία περιλαμβάνει τα οφέλη που λαμβάνουν οι κοινωνικοί εταίροι, χρηματικά και μη, τα οποία προσδιορίζουν τελικά την αξία της ίδιας της επιχείρησης. Αξιοσημείωτη είναι η προσφορά του Ομίλου μέσα από τις δραστηριότητές του, συλλέγοντας και αποδίδοντας σημαντικό μέρος των έμμεσων φόρων του Δημοσίου (Ε.Φ.Κ και Φ.Π.Α). Η οικονομική και κοινωνική συνεισφορά του περιλαμβάνει την προστιθέμενη αξία, τις θέσεις εργασίας και τα φορολογικά έσοδα που ο Όμιλος δημιουργεί άμεσα στην ελληνική οικονομία. Περιλαμβάνει, επιπλέον, τις έμμεσες επιδράσεις, οι οποίες δημιουργούνται από τις οικονομικές συναλλαγές του με τους εγχώριους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και τις επαγόμενες επιδράσεις, οι οποίες αναφέρονται στην επίδραση που έχει στην οικονομία η δαπάνη των εισοδημάτων των εργαζομένων που δημιουργούνται άμεσα και έμμεσα από τη δραστηριότητα του Ομίλου.

Στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας, ο Όμιλος συμβάλλει στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία μέσω συγκεκριμένων παρεμβάσεων, που καλύπτουν βασικές κοινωνικές ανάγκες και προστατεύουν το περιβάλλον.

Επίσης, ο Όμιλος υποστηρίζει τον κλάδο λιανικής πώλησης καυσίμων καθώς αποτελεί έναν από τους κύριους προμηθευτές υγρών καυσίμων στην Ελλάδα. Η δραστηριότητα του Ομίλου κινητοποιεί, επομένως, ευρύτερες αλυσίδες εφοδιασμού και δημιουργεί οικονομική αξία συμβάλλοντας στο ΑΕΠ, την απασχόληση και τα φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος συμβάλλει στη συλλογική προσπάθεια για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Στόχος του Ομίλου είναι η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός του και η δημιουργία αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες και τις ανάγκες των κοινωνικών του εταίρων.

Αλυσίδα Αξίας

Τα παραπάνω στοιχεία αφορούν τις εταιρείες του Ομίλου με έδρα την Ελλάδα.
1Τα στοιχεία αφορούν τον Όμιλο
2Τα στοιχεία αφορούν τις εταιρείες του Ομίλου που αναφέρονται στη μεθοδολογία σύνταξης του Απολογισμού σελ. 4.

*Ως ενεργοί προμηθευτές ορίζονται οι προμηθευτές οι οποίοι είχαν συνεργασία με τον Όμιλο την τελευταία τριετία.
**Οι θέσεις εργασίας στα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια έχουν συνυπολογιστεί στις επιδράσεις στους προμηθευτές (έμμεσες θέσεις εργασίας).

Βιώσιμη Διαχείριση της
Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλο και σύνθετο κατάλογο προμηθευτών με περισσότερους από 14.000 ενεργούς προμηθευτές και συνεργάτες, για την αγορά υλικών και εξοπλισμού ή τη λήψη υπηρεσιών. Οι συνεργάτες του Ομίλου είναι όχι μόνο πολυεθνικές εταιρείες, αλλά και μεγάλες, μεσαίες, μικρομεσαίες και μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Οι προμηθευτές του Ομίλου αποτελούν σημαντικούς του συνεργάτες, που συμβάλουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του. Συνεισφέρουν στην ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξή του, επηρεάζοντας όχι μόνο την απόδοσή του, αλλά και τις σχέσεις του με τους λοιπούς κοινωνικούς εταίρους.

Βασικός στόχος για τις Προμήθειες του Ομίλου είναι η ανάπτυξη και διατήρηση ευρείας και αξιόπιστης εφοδιαστικής αλυσίδας, επιδιώκοντας:

 • τη βέλτιστη κάλυψη των εφοδιαστικών αναγκών του Ομίλου
 • την προαγωγή του υγιούς ανταγωνισμού και των ίσων ευκαιριών
 • την καλλιέργεια συνεργειών και μακροπρόθεσμων σχέσεων με αμοιβαίο όφελος
 • την απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία
 • την εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου ηθικής προμηθειών
 • τη δημιουργία πολλαπλών επιλογών για την προάσπιση της ασφάλειας εφοδιασμού και την ελαχιστοποίηση των επιχειρηματικών κινδύνων
 • την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα για τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων
 • την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών μέσω της επιλογής τοπικών προμηθευτών, όπου είναι δυνατό, συμβάλλοντας τόσο στην τοπική ανάπτυξη, όσο και στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου.

Για να επιτύχει τα παραπάνω, ο Όμιλος ακολουθεί ένα καθορισμένο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει Κώδικα Δεοντολογίας, Κανονισμό Προμηθειών, πολιτικές και διαδικασίες για την προαγωγή της υγιεινής και ασφάλειας, προσήλωση σε περιβαλλοντικούς κανόνες και υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και ακολουθεί διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι συνεργάτες του Ομίλου επιλέγονται και αξιολογούνται, τόσο κατά την ένταξή τους στον κατάλογο προμηθευτών, όσο και κατά τη συνεργασία μαζί τους, με βάση όχι μόνο επιχειρηματικά κριτήρια αλλά και με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης. Επίσης, σε όλες τις συμβάσεις ενσωματώνεται «όρος συμμόρφωσης» των προμηθευτών του με τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ στους τομείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Σχέσεις με την
Τοπική Κοινωνία

Η έμπρακτη στήριξη των πολιτών μέσα από ενέργειες και πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα και συμβάλλουν στην κοινωνική πρόοδο, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις τοπικές κοινωνίες, εκεί όπου γειτνιάζουν οι εγκαταστάσεις του, στηρίζοντας την ισότιμη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, την προστασία του περιβάλλοντος, τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, την άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες και τη δημιουργία αξίας για την οικονομία, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας. Παράλληλα, εφαρμόζει καλές πρακτικές που αφορούν τους τοπικούς προμηθευτές και την εντοπιότητα κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει είναι συνδεδεμένες με βασικές κοινωνικές ανάγκες κάθε περιοχής και διαμορφώνονται μέσα από ανοιχτό διάλογο που πραγματοποιείται ανά τακτά διαστήματα με τους κοινωνικούς εταίρους.

 • 11,3%

  των προμηθευτών προέρχονται από την τοπική κοινωνία

Δημιουργία Αξίας για τις τοπικές κοινωνίες

Ο Όμιλος συνεχίζει να ενισχύει πολυπλεύρως την τοπική κοινωνία, στηρίζοντας επιχειρήσεις γειτονικές με τις εγκαταστάσεις του για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών. Οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές ανέρχονται σε ποσοστό 12,5% της συνολικής αξίας αγορών των εταιρειών ΕΛΠΕ & DIAXON (βιομηχανικές εταιρείες) και των εταιρειών (CHRONUS) του φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοζάνη. Για τις υπόλοιπες εταιρείες (εμπορικές, upstream, ΑΠΕ κ.λπ.), οι αγορές από τοπικούς προμηθευτές αποτελούν το 95,4% της συνολικής αξίας αγορών. Για τον ορισμό του «τοπικού προμηθευτή» και περισσότερες λεπτομέρειες βλ. δείκτη 204-1. Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη δαπάνες όπως αγορά, μεταφορά και αποθήκευση πρώτων υλών και ενδιαμέσων προϊόντων, δαπάνες για ύδρευση, ενέργεια και τηλεφωνία, ενδοομιλικές συναλλαγές και πληρωμές προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες.

 • 12,5%

  των αγορών των εταιρειών ΕΛΠE, DIAXON και CHRONUS πραγματοποιούνται από τοπικούς προμηθευτές

 • 95,4%

  των αγορών των εμπορικών εταιρειών πραγματοποιούνται από τοπικούς προμηθευτές

Το 2021, οι άμεσες θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται από τον Όμιλο στην τοπική κοινωνία και οι έμμεσες και επαγόμενες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από τις δαπάνες του Ομίλου σε τοπικούς προμηθευτές εκτιμώνται σε:

Ειδικότερα, η συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας από την έμμεση προστιθέμενη αξία στην εφοδιαστική αλυσίδα που δημιουργείται στις τοπικές κοινωνίες εκτιμάται σε:

Η έμμεση συνεισφορά σε φόρους που καταβάλλονται στο Κράτος από την τοπική εφοδιαστική αλυσίδα ανέρχεται σε:

Δράσεις Εταιρικής
Ύπευθυνότητας

Η προσφορά του Ομίλου, όμως, δεν περιορίζεται στις τοπικές κοινωνίες, καθώς μέσα από τις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας διατηρεί μια υπεύθυνη στάση προς το σύνολο της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, το 2021, οι δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας εστίασαν σε 4 βασικούς άξονες:

 • Εκπαίδευση
 • Κοινωνία
 • Περιβάλλον
 • Πολιτισμός/ Αθλητισμός

Οι συνολικές επενδύσεις σε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό ανήλθαν στα 5,85 εκατ. ευρώ. Οι δράσεις σχεδιάζονται ανά θεματική κατηγορία και υλοποιούνται τόσο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αναδεικνύοντας το εύρος της δέσμευσης του Ομίλου στην κοινωνία.

Κατανομή Δράσεων ανά Πυλώνα στην Ελλάδα

Κατανομή Δράσεων σε Τοπικό & Εθνικό Επίπεδο στην Ελλάδα

Εκπαίδευση

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στέκεται, με συνέχεια και συνέπεια, στο πλευρό της νέας γενιάς. Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας “Proud of Youth”, επιβραβεύει διαχρονικά την αριστεία και υποστηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια των νέων ανθρώπων για μάθηση και εξέλιξη. Παράλληλα, σχεδιάζει δράσεις που ενισχύουν τις γνώσεις, τη μόρφωση και την ευγενή άμιλλα της νέας γενιάς.

Δράσεις σε τοπικό επίπεδο

 • Πρόγραμμα Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων όμορων δήμων
  Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέσω του Προγράμματος Επιβράβευσης Αριστούχων Αποφοίτων, υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της αριστείας και της συνεχούς προσπάθειας και προσφέρει κίνητρα, τόσο υλικά, όσο και ηθικά στη νέα γενιά για περισσότερη γνώση και μάθηση. Συγκεκριμένα, επιβραβεύει τους αποφοίτους Λυκείων από τους όμορους δήμους του, για τις άριστες επιδόσεις τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι στέκεται αρωγός στους νέους που επιθυμούν να προοδεύσουν, να διακριθούν και να κυνηγήσουν τα όνειρα τους.
  Από την έναρξη του προγράμματος, το 2009, μέχρι και σήμερα, έχουν βραβευτεί συνολικά 3.786 απόφοιτοι από 25 Γενικά και 13 Επαγγελματικά Λύκεια.

Δράσεις σε εθνικό επίπεδο

 • Πρόγραμμα Υποτροφιών Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για Μεταπτυχιακές Σπουδές
  Ο Όμιλος υλοποιεί από το 2013 ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα χορήγησης υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε νέους που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, έχει χορηγήσει 230 υποτροφίες για ακαδημαϊκές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά, Νορβηγία και Ολλανδία.
 • Εκπαιδευτική Βαλίτσα «ΓΗ 2030» για τους ΣΒΑ του ΟΗΕ
  Ο Όμιλος σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Άγονη Γραμμή Γόνιμη», διαχέει τη μάθηση σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου, μέσω της Εκπαιδευτικής Βαλίτσας «ΓΗ 2030». Βασικός στόχος της δράσης είναι η εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών στους 17 Στόχους καθώς και η δημιουργία πρεσβευτών για τη διάχυση των Στόχων στο ευρύ κοινό. Στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα περισσότεροι από 2.000 μαθητές, από 26 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Δράσεις στο εξωτερικό

 • Κύπρος
  Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την οδική ασφάλεια “EKO Safe Rider”, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων “City’s A.R.T.”.
 • Βουλγαρία
  Οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων με έμφαση στην Οδική Ασφάλεια (EKO Moto School) και πρεσβευτή της εκστρατείας οδικής ασφάλειας, ο πρωταθλητής μοτοσικλέτας Martin Choy.
 • Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
  Χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε 5 φοιτητές τριών διαφορετικών σχολών στο Πανεπιστήμιο Αγίου Κύριλλου και Μεθοδίου στα Σκόπια.
 • Μαυροβούνιο
  Δωρεά αθλητικού εξοπλισμού σε 12 Δημοτικά Σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο διοργάνωσης της Ολυμπιακής Επιτροπής Μαυροβουνίου.
Κοινωνία

Στο πλαίσιο της προαγωγής της κοινωνικής ευημερίας, ο Όμιλος συνέχισε με προσήλωση το όραμα του για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο με δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας, μέσω της κάλυψης βασικών κοινωνικών αναγκών.

Δράσεις σε τοπικό επίπεδο

 • Πρόγραμμα προσφοράς πετρελαίου θέρμανσης
  Ο Όμιλος έχει προσφέρει, από το 2009 έως σήμερα, περισσότερα από 2.500.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης σε 1.672 δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα των όμορων δήμων, δημιουργώντας ενδεδειγμένες μαθησιακές συνθήκες για πάνω από 309.000 μαθητές.
 • Προσφορά βασικών αγαθών ανάγκης
  Υποστηρίζει τη λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων και των ενοριών των δήμων που γειτνιάζουν με τις εγκαταστάσεις του, προσφέροντας σε μηνιαία βάση αγαθά πρώτης ανάγκης σε περισσότερες από 1.750 οικογένειες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.
 • Στήριξη του Οργανισμού Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος (Make-A-Wish)
  Με στόχο να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στη νέα γενιά, ο Όμιλος στήριξε τον Οργανισμό Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος (Make-A-Wish) και διέθεσε σε όλα τα παιδιά των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων των Δήμων Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Μεγαρέων και Δέλτα Θεσσαλονίκης, 15.000 «Αστέρια της Ευχής», ώστε ο Οργανισμός να εκπληρώσει τις ευχές έξι παιδιών με σοβαρές ασθένειες, που κατοικούν στο Θριάσιο και τη Θεσσαλονίκη.

Δράσεις σε εθνικό επίπεδο

 • Στήριξη σε Ιδρύματα και φορείς της Κοινωνίας των πολιτών
  Ο Όμιλος για ακόμα μια χρονιά, ενίσχυσε το έργο διαφόρων οργανισμών που μεριμνούν για τη στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, εκφράζοντας έτσι ένα μήνυμα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.
 • Αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19
  O Όμιλος με αίσθημα ευθύνης συνέβαλε στη συλλογική εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης, το 2020 και το 2021, στηρίζοντας εμπράκτως το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την Κοινωνία, με δωρεές συνολικού προϋπολογισμού 8εκατ. ευρώ.

Δράσεις στο εξωτερικό

 • Κύπρος
  Δωρεά μέρους των εσόδων (άνω των 11.500 ευρώ) από τις πωλήσεις των πρατηρίων καυσίμων στο Ίδρυμα Ελπίδα για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία.
 • Βουλγαρία
  Δωρεές στο BCause Foundation for Project Northwest – με σκοπό την παράδοση φαγητού σε ηλικιωμένους που χρειάζονται βοήθεια, καθώς και στο Ίδρυμα Maiko Mila για την ανακαίνιση του υπογείου της κατοικίας που του παραχώρησε ο Δήμος Σόφιας, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη για τα είδη που κατασκευάζουν οι μητέρες παιδιών με ειδικές ανάγκες.
 • Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
  Δωρεά 50 συσκευών ηχητικής σηματοδότησης για διαβάσεις πεζών στον Δήμο Σκοπίων, καθώς και κατασκευή 3 υπαίθριων κλειστών παιδικών χαρών σε δημοτικά σχολεία τριών διαφορετικών Δήμων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα “Step by step”, στο πλαίσιο του έργου “Be IN, be INclusive, be INcluded”.
 • Σερβία
  Δωρεά για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, βασικών ιατρικών εργαλείων και καυσίμων, με στόχο την υποστήριξη των προσπαθειών για την ανάσχεση της εξάπλωσης του COVID-19, στο Ινστιτούτο Ιολογίας και Εμβολίων της Τόρλακ και στο Γενικό Νοσοκομείο Λέσκοβατς.
 • Μαυροβούνιο
  Δωρεά Η/Υ σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19, όπως η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ποντγκόριτσα.
Περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος και η υλοποίηση έργων υποδομής για βιώσιμες πόλεις, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες Εταιρικής Υπευθυνότητας για τον Όμιλο. Συγκεκριμένα, μεριμνά για την εγκατάσταση, παρακολούθηση και συντήρηση περιβαλλοντικών σταθμών στις περιοχές που δραστηριοποιείται, επενδύει στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες σχολείων και ιδρυμάτων, εφαρμόζει τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και υλοποιεί μελέτες και έργα σε συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα για την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Δράσεις σε τοπικό επίπεδο

 • Εγκατάσταση Φ/Β σε Σχολεία και Ιδρύματα
  Aπό το 2012 μέχρι σήμερα, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει θέσει σε λειτουργία 12 φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες σχολείων και ιδρυμάτων κατά κύριο λόγο στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιείται, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ~200kW και μέσης ετήσιας παραγωγής 284.000 kWh, μέσω της οποίας αποφεύγεται η έκλυση περίπου 266 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. To 2021, συνεχίστηκε η παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας, μέσω ενσωματωμένου «έξυπνου μετρητή» και έγινε συντήρηση των Φ/Β συστημάτων που έχουν τοποθετηθεί.
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα URB-EN PACT
  Συμμετοχή σε συναντήσεις του προγράμματος με παρουσιάσεις αναφορικά με τη στρατηγική του Ομίλου για την ενεργειακή μετάβαση καθώς και συμμετοχή σε δράσεις μικρής κλίμακας σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο του προγράμματος URB-EN PACT η Εκπαιδευτική βαλίτσα «ΓΗ 2030» επισκέφθηκε 4 σχολεία της Ελευσίνας μέσα στο 2021.
 • Μετρητές ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  Σε όμορους δήμους του Ομίλου στο Θριάσιο και στη Θεσσαλονίκη έχουν εγκατασταθεί μετρητές ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το 2021, ξεκίνησε το αντίστοιχο πρόγραμμα εγκατάστασης μετρητικών σταθμών ατμοσφαιρικών ρύπων στον Δήμο Χαϊδαρίου, σε συνεργασία με τον δήμο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Δράσεις σε εθνικό επίπεδο

 • Έκθεση «Κλιματική Αλλαγή»
  Ο Όμιλος συνέβαλε στη δημιουργία μιας διαδραστικής έκθεσης, αφιερωμένη στην κλιματική αλλαγή, στο Εκθεσιακό Κέντρο «ΓΑΙΑ» του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας «Γουλανδρή». Το έργο αυτό έχει σκοπό την προβολή, την εύρεση λύσεων και την ευαισθητοποίηση του κοινού στο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.
 • Αντιμετώπιση των πυρκαγιών του καλοκαιριού 2021
  Κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών το καλοκαίρι του 2021 και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ βρέθηκε άμεσα στην πρώτη γραμμή, ενισχύοντας τις μονάδες πυρόσβεσης. Διασφάλισε τον συνεχή ανεφοδιασμό με καύσιμα όλων των οχημάτων κατάσβεσης, μετέτρεψε βυτιοφόρα της εταιρείας σε υδροφόρα, ενώ εργαζόμενοι του Ομίλου συνέδραμαν εθελοντικά στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών. Επιπλέον, ο Όμιλος ανέλαβε την υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, στα Γεράνεια Όρη, στην περιοχή του Σχίνου και στην Αττική, στην περιοχή της Βαρυμπόμπης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έργα που υλοποιήθηκαν είναι 100% οικολογικά, καθώς τα υλικά των κατασκευών προήλθαν αποκλειστικά από τα καμένα δέντρα της περιοχής.

Δράσεις στο εξωτερικό

 • Κύπρος
  Δωρεά υπερσύγχρονων drones στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.
Πολιτισμός / Αθλητισμός

Ο Όμιλος μέσω ποικίλων ενεργειών, συμμετέχει και στηρίζει σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα της κοινωνίας με στόχο τη διαφύλαξη και τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, στηρίζει ομάδες και διοργανώσεις που πρεσβεύουν τα ιδεώδη του αθλητισμού και την ευγενή άμιλλα.

Δράσεις σε τοπικό επίπεδο

 • Επετειακές δράσεις 1821-2021 – Κατασκευή Παιδικών χαρών για άτομα με αναπηρία
  Το 2021, ο Όμιλος υποστήριξε τις επετειακές δράσεις για το 1821, με την κατασκευή 3 πλήρως προσβάσιμων παιδικών χαρών για ΑΜΕΑ στους όμορους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Οι νέοι αυτοί χώροι έχουν ως σκοπό να προάγουν το δημιουργικό και βιωματικό παιχνίδι, με έμφαση στην πλήρη προσβασιμότητα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες και εντάσσονται στην στρατηγική του Ομίλου για βελτίωση των υποδομών στις τοπικές του κοινωνίες.
 • Διατηρητέο Κτίριο ΑΔΑΜ
  Ο Όμιλος ολοκλήρωσε την εκπόνηση μελετών αποκατάστασης (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική) του διατηρητέου κτιρίου ΑΔΑΜ στην Ελευσίνα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική δυναμική της πόλης.
 • Στήριξη του αθλητισμού
  Ο Όμιλος συνέχισε και το 2021 την υποστήριξη ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων με στόχο τη διασφάλιση της εξέλιξης του αθλητισμού και την προώθηση του αθλητικού πνεύματος.

Δράσεις σε εθνικό επίπεδο

 • Επετειακές δράσεις 1821-2021 – Ντοκιμαντέρ «Έλληνες Πολίτες του κόσμου»
  Ο ‘Ομιλος χορήγησε την παραγωγή ντοκιμαντέρ, 8 εκπομπών, με τίτλο «Έλληνες Πολίτες του κόσμου», που έχει στόχο να προάγει την ελληνική αριστεία, δηλαδή ανθρώπους που διαπρέπουν και διακρίνονται στο εξωτερικό και τιμούν την Ελλάδα.
 • Δωρεά ηλεκτρικού οχήματος στο πλαίσιο του ΕΚΟ Acropolis Rally
  Τον Δεκέμβριο του 2021 παραδόθηκαν ηλεκτρικό όχημα και σταθμός φόρτισης στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που ανέλαβε ο Όμιλος κατά τη διοργάνωση του Ράλι Ακρόπολις. Το όχημα θα εξυπηρετήσει τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία που υποστηρίζουν οι κατά τόπους δομές του Κέντρου.
 • Μέγας Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής
  Το 2021, Ο Όμιλος ανανέωσε και αναβάθμισε τη χορηγία του στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή σε «Μέγα Χορηγό», ενισχύοντας έμπρακτα την προσπάθεια των Ελλήνων αθλητών να επιτύχουν τους στόχους τους. Με συνέχεια και συνέπεια συμβάλλει στην ανάδειξη της διαφορετικότητας και την προώθηση του παραολυμπιακού κινήματος, στηρίζοντας τους αθλητές με αναπηρία.

Δράσεις στο εξωτερικό

 • Κύπρος
  Οικονομική ενίσχυση της αθλήτριας στίβου Ναταλίας Ευαγγελίδου για τη συμμετοχή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες Τόκιο 2020.
 • Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας
  Η ΟΚΤΑ ήταν ο κύριος χορηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ της FIBA 2023, καθώς επίσης υποστηρικτής του Ανδρικού Ομίλου Μπάσκετ EURONIKEL 2005. Επιπλέον υποστήριξε πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως την τελευταία ταινία του Milcho Mancevski, το Φεστιβάλ Καλοκαιριού της Οχρίδας, το Φεστιβάλ Τζαζ των Σκοπίων και το OFFest.
 • Σερβία
  Οικονομική ενίσχυση Ολυμπιακής Επιτροπής Σερβίας και Top Tim Basket Camp.
 • Μαυροβούνιο
  Οικονομική ενίσχυση του Ιστορικού Ινστιτούτου Μαυροβουνίου καθώς και στήριξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως οι Αγώνες Ράλλυ για τζιπ στο βόρειο και στο κεντρικό Μαυροβούνιο.
Εθελοντισμός Εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου συμμετέχουν ενεργά στις εθελοντικές εκδηλώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Το 2021, 144 εργαζόμενοι συμμετείχαν στον 38ο Μαραθώνιο της Αθήνας και στον 15ο Διεθνή Μαραθώνιο Θεσσαλονίκης «Μέγας Αλέξανδρος». Χάρη στη συμμετοχή των εθελοντών εργαζομένων, που έτρεξαν στις διαδρομές των 5, 10 και 42 χιλιομέτρων με το σύνθημα «Συμμετέχουμε & Προσφέρουμε», για κάθε χιλιόμετρο που διήνυσαν οι δρομείς, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πρόσφερε €10, για να υποστηρίξει το έργο του Οργανισμού «Κιβωτός του κόσμου» και του Συλλόγου Γονέων Ατόμων με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ».

Παράλληλα, εδώ και πολλά χρόνια, Ο Όμιλος έχει δημιουργήσει τράπεζα αίματος και διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα εθελοντικές αιμοδοσίες. Όλες οι εταιρείες του Ομίλου που υλοποιούν δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας, δίνουν ως κίνητρο αλλά και επιβράβευση προς τους αιμοδότες μια ημέρα επιπλέον άδεια για κάθε συμμετοχή τους σε εθελοντική αιμοδοσία.

Στοιχεία Αιμοδοσιών Ομίλου 2019 2020 2021
Μονάδες Αίματος Προσφοράς Εργαζομένων 391 331 139
Κάλυψη Αναγκών σε Μονάδες Αίματος 335 287 298
 • 144

  εθελοντές εργαζόμενοι έτρεξαν σε αγώνες δρόμου για καλό σκοπό

 • 410

  εργαζόμενοι είναι ενεργοί εθελοντές αιμοδότες

Προηγούμενη Ενότητα Περιβάλλον Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Επόμενη Ενότητα Κοινωνία Οι Άνθρωποί μας