Πρότυπα βιωσιμότητας
& διασφάλιση

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας

Στρατηγική
Κριτήρια Παραπομπή σε Ενότητα του Απολογισμού Παραπομπή σε GRI Standards

1. Στρατηγική Ανάλυση & Δράση

Μήνυμα προς τους Κοινωνικούς Εταίρους
Ο Όμιλος με μια ματιά / Επιχειρηματικό Μοντέλο

2-22, 2-28

2. Ουσιαστικότητα

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Μεθοδολογία Σύνταξης Απολογισμού & Παραρτήματα

2-14, 3-1, 3-2

3. Στοχοθέτηση

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Κλιματική Αλλαγή

3-3

4. Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας

Ο Όμιλος με μια ματιά/ Αλυσίδα αξίας
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Αγορά

2-6, 2-23, 2-29, 3-3, 308-1, 308-2, 407-1, 408-1, 409-1, 414-1, 414-2

Διαδικασία Διαχείρισης
Κριτήρια Παραπομπή σε Κεφάλαια του Απολογισμού Παραπομπή σε GRI Standards

5. Υπευθυνότητα

Εταιρική Διακυβέρνηση / Επιχειρηματική Δεοντολογία, Συμμόρφωση και Διαφάνεια
Δημιουργία αξίας / Σχέσεις με την τοπική Κοινωνία

2-12, 2-13, 2-17, 2-18

6. Κανόνες & Διαδικασίες

Εταιρική Διακυβέρνηση / Επιχειρηματική Δεοντολογία, Συμμόρφωση και Διαφάνεια
Μεθοδολογία Σύνταξης Απολογισμού & Παραρτήματα

2-18, 2-23

7. Καταγραφή & Παρακολούθηση

Εταιρική Διακυβέρνηση / Επιχειρηματική Δεοντολογία, Συμμόρφωση και Διαφάνεια
Οι Άνθρωποί μας/ Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων και Συνεργατών
Κλιματική Αλλαγή
Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Ο Όμιλος με μια ματιά/Επιχειρηματικό μοντέλο
Μεθοδολογία Σύνταξης Απολογισμού & Παραρτήματα
Δημιουργία αξίας/ Σχέσεις με την τοπική Κοινωνία

302-3, 305-4

8. Πολιτικές Αμοιβών & Κίνητρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Όμιλος με μια ματιά /Αλυσίδα αξίας
Οι Άνθρωποί μας / Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων και Συνεργατών

2-19

9. Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη

Βιώσιμη Ανάπτυξη

2-29

10. Προϊοντική Υπευθυνότητα & Καινοτομία

Αγορά

302-3, 302-4, 302-5, 414-1, 414-2, 415-1, 416-2, 417-1, 417-2, 417-3, 418-1

Περιβάλλον
Κριτήρια Παραπομπή σε Κεφάλαια του Απολογισμού Παραπομπή σε GRI Standards

11. Χρήση Φυσικών Πόρων

Κλιματική Αλλαγή
Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων

301-1, 301-2, 302-1, 302-2, 302-3, 302-5, 303-1, 306-2

12. Διαχείριση Πόρων

Κλιματική Αλλαγή
Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων

301-1, 301-2, 302-1, 302-4, 302-5, 303-1, 303-3, 306-1, 306-2

13. Εκπομπές Αερίων & Κλιματική Αλλαγή

Κλιματική Αλλαγή
Ορθή Διαχείριση Φυσικών Πόρων

301-1, 302-1, 305-1, 305-2, 305-3, 305-4, 305-5

Κοινωνία
Κριτήρια Παραπομπή σε Κεφάλαια του Απολογισμού Παραπομπή σε GRI Standards

14. Εργασιακά Δικαιώματα

Οι Άνθρωποί μας/ Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων και Συνεργατών

403-1, 404-1, 404-3, 405-1, 406-1, 407-1, 412-3

15. Ίσες Ευκαιρίες

Οι Άνθρωποί μας / Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων και Συνεργατών

2-20, 401-2, 403-2, 403-4, 404-1, 405-1, 405-2, 406-1

16. Απασχόληση

Ο Όμιλος με μια ματιά / Αλυσίδα αξίας
Οι Άνθρωποί μας / Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων και Συνεργατών
Μεθοδολογία Σύνταξης Απολογισμού & Παραρτήματα

401-1, 404-1, 404-2

17. Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αγορά
Οι Άνθρωποί μας/Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων και Συνεργατών

407-1, 408-1, 409-1, 412-1, 414-1, 414-2

18. Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών

Δημιουργία αξίας / Σχέσεις με την τοπική Κοινωνία

201-1, 202-2, 203-1, 413-1

19. Συμμετοχή σε Πρωτοβουλίες & Πολιτική Επιρροή

Βιώσιμη Ανάπτυξη
Εταιρική Διακυβέρνηση / Επιχειρηματική Δεοντολογία, Συμμόρφωση και Διαφάνεια

415-1

20. Πρόληψη & Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Εταιρική Διακυβέρνηση / Επιχειρηματική Δεοντολογία, Συμμόρφωση και Διαφάνεια

2-23, 2-26, 205-1, 205-3

Προηγούμενη Ενότητα Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG-ATHEX
Επόμενη Ενότητα Πρότυπα Βιωσιμότητας & Διασφάλιση Έκθεση Διασφάλισης Ανεξάρτητου Φορέα