ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG / ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγορά

 • 28.510 ποιοτικοί έλεγχοι
  σε λιπαντικά ΕΚΟ

 • 15 έρευνες αγοράς

 • 94.176 ποιοτικές αναλύσεις
  σε 8.489 δείγματα καυσίμων πρατηρίων και έλεγχοι ακρίβειας ποσοτικών παραδόσεων σε 7.024 ακροσωλήνια αντλιών πρατηρίων

 • 4.246 ποιοτικοί έλεγχοι
  σε αεροπορικά καύσιμα

Αγορά

Ο Όμιλος παράγει και διαθέτει υψηλής ποιότητας προϊόντα, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εγχώριων πελατών σε καύσιμα για τη βιομηχανία, τις μεταφορές, τη ναυτιλία, την αεροπλοΐα, κ.ά., και διατίθενται σε λιανική και σε χονδρική πώληση στην εγχώρια και διεθνή αγορά, ενώ ανταποκρίνονται πλήρως στις εξελισσόμενες τεχνολογίες των κινητήρων και το μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο.

Ποιότητα και Ασφάλεια
των Προϊόντων & Ύπηρεσιών

Στόχος του Ομίλου είναι να κερδίζει την εμπιστοσύνη των πελατών του σε κάθε εφοδιασμό, κι αυτό το πετυχαίνει εφαρμόζοντας αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα πρατήριά του και διασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων. Διεξάγει συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από το διυλιστήριο ως το σημείο παράδοσης στον πελάτη. Ο Όμιλος σέβεται το νομοθετικό πλαίσιο και συμμορφώνεται με όλους τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς περί ασφάλειας χημικών προϊόντων (π.χ. REACH, CLP). Για το λόγο αυτό, διεξάγει όλες τις φυσικοχημικές αναλύσεις των προϊόντων σε διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια, ενώ παράλληλα εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας.

Ποιότητα Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα των διυλιστηρίων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (υγραέριο, βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη, μαζούτ, άσφαλτος), ικανοποιούν τις προδι- αγραφές της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σύμφωνα με την Πολιτική για την Ποιότητα του Ομίλου:

 • Λεπτομερείς και συνεχείς εργαστηριακοί έλεγχοι, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, από την παραλαβή της πρώτης ύλης (αργό πετρέλαιο) μέχρι την τελική αποθήκευση των προϊόντων στις δεξαμενές, λαμβάνουν χώρα στα πιστοποιημένα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO17025, χημικά εργαστήρια των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων του Ομίλου. Οι Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ομίλου διαθέτουν πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.
 • Στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων της ΕΚΟ, οι ποιοτικοί έλεγχοι είναι συνεχείς, σε όλα τα στάδια της λειτουργίας, από την παραλαβή των καυσίμων από το διυλιστήριο μέχρι την παράδοση στον πελάτη. Οι χημικές αναλύσεις πραγματοποιούνται στο χημείο της κάθε εγκατάστασης. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης καυσίμων της ΕΚΟ είναι πιστοποιημένες ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει την παραλαβή, την αποθήκευση, τον ποιοτικό έλεγχο των καυσίμων, τη διακίνηση και την παράδοση στους πελάτες (πρατήρια, βιομηχανία, αεροπλοΐα, ναυτιλία) των υγρών καυσίμων.
 • Τα ιδιο-διαχειριζομένα πρατήρια ΚΑΛΥΨΩ είναι επίσης πιστοποιημένα ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.

Επομένως, στον Όμιλο, για την αποδέσμευση των προϊόντων του τηρούνται αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης ως προς τα καθορισμένα κριτήρια αποδοχής. Η αποδέσμευση των προϊόντων στον πελάτη δεν εκτελείται έως ότου επαληθευτεί, μέσω ελέγχων, η συμμόρφωση του προϊόντος, σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Σύμφωνα με τις έρευνες καταναλωτών, η ποιότητα των καυσίμων θεωρείται το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής για την προμήθεια καυσίμου. Το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας και ποσότητας καυσίμων μέσω συνεχών ελέγχων, από το διυλιστήριο έως το ρεζερβουάρ του πελάτη. Μέσω του προγράμματος, δίνεται επίσης η δυνατότητα επιτόπιου ποιοτικού ελέγχου του καυσίμου από τον ίδιο τον καταναλωτή, μέσω των spot test kits που διατίθενται στα πρατήρια.

Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ συνεχίζει τη συνεργασία της με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ, για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των καυσίμων των πρατηρίων. Οι ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι των ιδιόκτητων Κινητών Εργαστηριακών Μονάδων της ΕΚΟ αποτελούν μέρος του προγράμματος ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ. Δύο κινητές εργαστηριακές μονάδες, στελεχωμένες με αναλυτές του ΕΜΠ, πραγματοποιούν απροειδοποίητους επιτόπιους ποιοτικούς και ποσοτικούς ελέγχους στα πρατήρια ΕΚΟ. Παράλληλα, σε κάθε έλεγχο λαμβάνονται δείγματα καυσίμων που ελέγχονται περαιτέρω στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ. Οι ποσοτικές μετρήσεις καυσίμων εκτελούνται με πιστοποιημένα ογκομετρικά δοχεία. Τον ποσοτικό έλεγχο ακολουθεί σφράγιση των αντλιών του πρατηρίου με την ταινία διασφάλισης ποιότητας. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ είναι διαθέσιμες εδώ.

Ομοίως και στα πρατήρια σήματος bp, στα πλαίσια του Προγράμματος Ελέγχου Καυσίμων Πρατηρίων σε συνεργασία με το ΕΜΠ, διενεργούνται απροειδοποίητοι έλεγχοι ποιότητας και ποσότητας μέσω 2 Κινητών Εργαστηριακών Μονάδων στελεχωμένων με αναλυτές του ΕΜΠ, ενώ περαιτέρω ποιοτικοί έλεγχοι στα δείγματα που λαμβάνονται από τα πρατήρια διενεργούνται στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του ΕΜΠ.

Το 2021, η ΕΚΟ ΑΒΕΕ σε συνεργασία με το ΕΜΠ πραγματοποίησε συνολικά 94.176 ποιοτικές αναλύσεις σε 8.489 δείγματα καυσίμων πρατηρίων και ελέγχους ακρίβειας ποσοτικών παραδόσεων σε 7.024 ακροσωλήνια αντλιών πρατηρίων.

Η ΕΚΟ εφαρμόζει τεκμηριωμένες διαδικασίες σχετικά με την επικοινωνία με τους πελάτες, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της. Το Call Center Διαχείρισης Αιτημάτων – Παραπόνων λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο άμεσης και φιλικής εξυπηρέτησης του πελάτη, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο μεταξύ πελάτη και Εταιρικών Διευθύνσεων. Στόχος της λειτουργίας του είναι η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών και η καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας, το 2021, απαντήθηκαν 87 αιτήματα πελατών σχετικά με τις προδιαγραφές των καυσίμων των πρατηρίων. Επίσης, απαντήθηκαν 11 αιτήματα πελατών σχετικά με τις προδιαγραφές των λιπαντικών.

Η ΕΚΟ έχει επίσης καθιερώσει και εφαρμόζει τεκμηριωμένες ενέργειες σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των παραπόνων των πελατών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα παράπονα που αναφέρονται:

 • Καταχωρούνται και προωθούνται στους αρμόδιους εμπειρογνώμονες του Ομίλου
 • Αξιολογούνται ως προς την σοβαρότητα, την ασφάλεια, την πολυπλοκότητα, τις επιπτώσεις και την ανάγκη άμεσων ενεργειών διόρθωσης
 • Διερευνώνται, ώστε να εντοπιστούν τα βαθύτερα αίτιά τους
 • Επιλύονται (και ενημερώνεται ο πελάτης σχετικά με τον τρόπο επίλυσης)
 • Αποτυπώνονται σε σχετικά αρχεία
 • Ανασκοπούνται, ώστε να εξάγονται συμπεράσματα που οδηγούν στις κατάλληλες προληπτικές και διορθωτικές ενέργειες.

Τα παράπονα που αναφέρονται, χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών, ώστε αυτές να χρησιμοποιηθούν για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για την αξιολόγηση και βελτίωση των διεργασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η ΕΚΟ σε όλες τις δραστηριότητές της. Το 2021, διερευνήθηκαν συνολικά 271 αναφορές για προϊόντα μη συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις ποιότητας. Οι 263 αφορούσαν τα καύσιμα και 8 τα λιπαντικά ΕΚΟ. Στο πλαίσιο των διερευνήσεων αναλύθηκαν 1.869 δείγματα καυσίμων και διενεργήθηκαν 7.476 φυσικοχημικές αναλύσεις, σε διαπιστευμένα χημικά εργαστήρια. Το ποσοστό των δειγμάτων καυσίμων εκτός προδιαγραφής ήταν 8,7%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα λιπαντικά ήταν 12,5%. Όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες υλοποιήθηκαν άμεσα. Δεν καταγράφηκαν σημαντικές μη συμμορφώσεις.

Ποιότητα στο Υγραέριο

Οι φιάλες υγραερίου της E-Gas ενσωματώνουν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας με την εγγύηση της τεχνογνωσίας της ΕΚΟ. Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίου της ΕΚΟ είναι πιστοποιημένες ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015. Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας περιλαμβάνει την παραλαβή, την αποθήκευση, την εμφιάλωση και τη διακίνηση του υγραερίου. Το υγραέριο κίνησης έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΚΟ, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο έλεγχος και το σφράγισμα των αντλιών υγραερίου στα πρατήρια καυσίμων.

Ποιότητα Αεροπορικών Καυσίμων και Λιπαντικών

Η ΕΚΟ εφοδιάζει με Καύσιμα Αεροπλοΐας τύπου JET δυο προδιαγραφών πολιτικής και πολεμικής αεροπορίας (JET-A1 & JP-8) 23 αεροδρόμια της Ελληνικής Επικράτειας. Στις περισσότερες των περιπτώσεων το κύριο προϊόν είναι το JET-A1, το οποίο συμμορφώνεται με τις πλέον πρόσφατες απαιτήσεις Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems (AFQRJOS) του Joint Inspection Group (JIG). Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνουν τις αυστηρότερες προδιαγραφές των προδιαγραφών Defense Standard 91/91 και ASTM D-1655. Τα καύσιμα τύπου JET είναι εξειδικευμένα προϊόντα που παράγονται υπό αυστηρές και ελεγχόμενες προδιαγραφές και διαδικασίες. Το 2021, στο Χημείο της ΕΚΟ, διεξήχθησαν 4.246 αναλύσεις αεροπορικών καυσίμων.

Το Χημείο της ΕΚΟ, στην εγκατάσταση Σκαραμαγκά, είναι εξοπλισμένο με συσκευές τελευταίας τεχνολογίας και διακρίνεται για τις υψηλές επιδόσεις του σε διεθνείς διεργαστηριακούς ελέγχους. Διεξάγει ποιοτικούς ελέγχους λιπαντικών και αεροπορικών καυσίμων. Συγκεκριμένα, όλοι οι Σταθμοί Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών της ΕΚΟ είναι πιστοποιημένοι ως προς τη Διαχείριση της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015.

Αντίστοιχα, τα λιπαντικά ΕΚΟ παράγονται από υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες και καλύπτουν μεγάλο πεδίο εφαρμογών λίπανσης, από τις πιο απλές ως τις πλέον απαιτητικές. Η ποιότητα των λιπαντικών ΕΚΟ διασφαλίζεται σε όλα τα κρίσιμα στάδια της παραγωγής, με συνεχείς ελέγχους οι οποίοι πιστοποιούν τη συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές σχεδιασμού. Η Μονάδα Παραγωγής Λιπαντικών της ΕΚΟ εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO9001:2015. Το 2021, στο Χημείο της ΕΚΟ, διενεργήθηκαν 28.510 αναλύσεις λιπαντικών.

Yπεύθυνη Διαχείριση Προϊόντων

Σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου εφαρμόζεται πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και του Περιβάλλοντος, με στόχο την κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών όλων των κοινωνικών εταίρων, αλλά και τη συνεχή βελτίωση.

Ο Όμιλος έχει ενσωματώσει στα Συστήματα Διαχείρισης την έννοια της Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντων – μια προσέγγιση για τη διαχείριση των επιπτώσεων των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους – για να επιτύχει τους στόχους βιωσιμότητας που έχει θέσει, καθώς και των προμηθευτών, των διανομέων και των πελατών του.

Σεβόμενος τη θεμελιώδη αρχή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών REACH /CLP για την προστασία ανθρώπου και του περιβάλλοντος, με την πιστή τήρηση των κριτηρίων αποτελεσματικής διαχείρισης των χημικών ουσιών, ο Όμιλος έχει εναρμονίσει τις δραστηριότητές του με τις απαιτήσεις των Κανονισμών:

 • Συνεργάζεται με άλλους βιομηχανικούς εταίρους στις Κοινοπραξίες REACH και τους διεθνείς οργανισμούς για την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των φάσεων του Κανονισμού REACH (καταχώρηση, αξιολόγηση, αδειοδότηση) με πιστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ανταγωνισμό.
 • Προβαίνει σε αναθεωρήσεις των φακέλων καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 22 του REACH και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1435 ή εφόσον απαιτηθεί μέσω αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών (ECHA).
 • Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) των προϊόντων είναι πάντοτε επικαιροποιημένα, σε πλήρη εναρμόνιση με τους Κανονισμούς REACH και CLP. Για την ασφαλή χρήση των προϊόντων εφαρμόζονται τα μέτρα διαχείρισης κινδύνου που περιλαμβάνονται στα σενάρια έκθεσης ανθρώπου και περιβάλλοντος των παραρτημάτων των ΔΔΑ προτρέποντας τους μεταγενέστερους χρήστες να εφαρμόσουν τα αντίστοιχα προτεινόμενα μέτρα για τις δικές τους χρήσεις.
 • Συμμορφώνεται με την υποχρέωση του Παραρτήματος VIII του Κανονισμού CLP σχετικά με την υποβολή εναρμονισμένων πληροφοριών που αφορούν την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτου κινδύνου για την υγεία και χρησιμοποιούνται από τα κέντρα δηλητηριάσεων των χωρών ΕΕ-27 όπου διατίθενται τα προϊόντα.

Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας για την ασφαλή διαχείριση των προϊόντων, με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας, που καλύπτουν την αποθήκευση, την επεξεργασία, την ανακύκλωση, την ανάκτηση και τη διάθεση των αποβλήτων στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων.

Σύστημα Αειφορίας Βιοκαυσίμων

Η ΕΚΟ εφαρμόζει από το 2016 Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Αειφορίας Βιοκαυσίμων (ΣΔΑΒ), σύμφωνα με το πρότυπο 2BS-STD-02. Το Σύστημα εφαρμόζεται για τη διαχείριση των καυσίμων κίνησης που διαθέτει η εταιρεία στην εγχώρια αγορά και εμπεριέχουν βιοκαύσιμα: ντίζελ κίνησης με βιοντίζελ και βενζίνες με βιοαιθανόλη και αφορά όλες τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας (αγορές καυσίμων, αποθήκευση, διακίνηση).

Στόχος του Συστήματος είναι η διασφάλιση της διάθεσης αειφόρων βιοκαυσίμων και η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με εξοικονόμηση εκπομπών σε ποσοστό άνω του 50%. Για το έτος 2021 η μεσοσταθμική επιτευχθείσα εξοικονόμηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ήταν 64,1% από τη χρήση βιοντίζελ στο ντίζελ κίνησης, ενώ από τη χρήση βιοαιθανόλης στις βενζίνες η εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε ήταν 67,9% από την UNL95, 71,2% από την UNL98 και 69% από την UNL100.

Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης

Η Εταιρεία μεριμνά για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων της και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών τελικής χρήσης ενέργειας, με στόχο την εξοικονόμηση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία:

 • Διαθέτει στην αγορά διαφοροποιημένα καύσιμα κίνησης (βενζίνες και ντίζελ) με χρήση υψηλής τεχνολογίας προσθέτων και στόχο τη διασφάλιση του τελικού καταναλωτή ως προς τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου του οχήματός του. Υπό τον ίδιο στόχο προωθούνται και τα λιπαντικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, η εταιρεία προωθεί και τη χρήση του υγραερίου κίνησης ως μια οικολογική και οικονομική λύση.
 • Σχεδιάζει δράσεις ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όπως η παροχή συμβουλών οικονομικής οδήγησης (eco-driving) και εξορθολογισμένης χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, με δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων. Στόχος των δράσεων είναι η διαμόρφωση συνείδησης σχετικά με τη συμπεριφορά κατά την οδήγηση (π.χ. την αποφυγή απότομων επιταχύνσεων, την αφαίρεση περιττού βάρους από το όχημα κλπ.) και την ορθή χρήση του πετρελαίου θέρμανσης (π.χ. τη ρύθμιση του θερμοστάτη στους 20 ο C, την τακτική συντήρηση του καυστήρα κλπ.), ώστε να καταναλώνεται λιγότερο καύσιμο για τον ίδιο σκοπό και με το ίδιο αποτέλεσμα.
Εξυπηρέτηση Πελατών Πρατηρίων Καυσίμων

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη θετική εμπειρία των πελατών του στα πρατήρια καυσίμων, ο Όμιλος έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά από προγράμματα και πρωτοβουλίες για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την ανταπόκριση στις ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκονται σε εφαρμογή οι παρακάτω δράσεις:

 • Πρόγραμμα Μυστικού Επισκέπτη: Ενδελεχής έλεγχος της εξυπηρέτησης στο πρατήριο και της τήρησης των προδιαγραφών λειτουργίας. Συγκεκριμένα, κατόπιν επιλογής των μυστικών επισκεπτών ελέγχονται 60 σημεία σε 7 τομείς του πρατηρίου (πλατεία και εξοπλισμός, εξυπηρέτηση, ασφάλεια, κατάστημα, στολές, τουαλέτες, προωθητικές ενέργειες).
 • Συνολικά το 2021 πραγματοποιήθηκαν 5.940 επισκέψεις σε πρατήρια μέσα από το πρόγραμμα του μυστικού επισκέπτη. Κάθε πρατήριο δέχτηκε επίσκεψη από τον μυστικό επισκέπτη από 4 έως 12 φορές ετησίως. Τα αποτελέσματα των επισκέψεων αναρτώνται μηνιαίως σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία παρέχεται πρόσβαση σε όλα τα στελέχη πωλήσεων, έτσι ώστε να γίνεται δυνατή η παρακολούθηση της διαχρονικής εξέλιξης των αποτελεσμάτων των πρατηρίων καθώς και διαφόρων άλλων δεικτών χρήσιμων για την βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών του δικτύου.
 • Έρευνες για καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση: Με γνώμονα την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών του Ομίλου πραγματοποιήθηκαν το 2021 συνολικά 15 ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες αγοράς που κάλυψαν τις τέσσερις βασικές κατηγορίες: 2 έρευνες αγοράς για τη σημασία των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και bp, 12 έρευνες για την επίδοση των εργαζομένων στα πρατήρια, 1 έρευνα για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων.
 • «Everyday, brighter» στα πρατήρια bp: Συνεχίζεται η καμπάνια που λάνσαρε ο Όμιλος τον Νοέμβριο του 2019, «Everyday, brighter» με την οποία στοχεύει στην επαναξιολόγηση της εμπειρίας ανεφοδιασμού και στη μετατροπή της από υποχρέωση σε ευχάριστη εμπειρία, «φωτίζοντας» τις στιγμές που έρχεται σε επαφή με τον κάθε πελάτη του. Αυτό επιτυγχάνεται με τα καλοφωτισμένα Bright Green Beacon πρατήρια, την εύκολη πρόσβαση, την καθαριότητα σε όλους τους χώρους του πρατηρίου, την υποδειγματική εξυπηρέτηση των υπαλλήλων, τα εξαιρετικής ποιότητας καύσιμά του, την ασφάλεια κατά τον ανεφοδιασμό και τις συναλλαγές, καθώς και την παροχή επιπλέον ειδικών υπηρεσιών, όπως:
  • Δωρεάν WiFi στον χώρο του καταστήματος
  • Ειδικό γαντζάκι φύλαξης κατοικίδιων και ειδικός χώρος “pet corner”
  • Δωρεάν Έλεγχος 12 Σημείων για αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες που περιλαμβάνει πλήρη οπτικό έλεγχο των βασικών σημείων (πίεση ελαστικών, λειτουργία φώτων, φρένα).
 • Εισαγωγή νέας premium βενζίνης 98 οκτανίων σε επιλεγμένα πρατήρια EKO: Tον Απρίλιο του 2021 λανσαρίστηκε η νέα βενζίνη ΕΚΟ Premium 98 οκτανίων, με στόχο την παροχή μιας ολοκληρωμένης πρότασης προς τους πελάτες του Ομίλου, με διαφοροποιημένα προϊόντα, ως ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και τη στροφή τους προς τα premium προϊόντα, διεισδύοντας παράλληλα σε μια δυναμική αγορά όπως αυτή της “premium 98 οκτανίων”
 • Εφαρμογές για smartphones: Οι δωρεάν εφαρμογές EKO app και mybp app δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να αγοράσει ανέπαφα με χρήση πιστωτικής/
  χρεωστικής κάρτας και κάρτας στόλου, καύσιμα σε επιλεγμένα πρατήρια. Επίσης ο χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές, για τα πλησιέστερα πρατήρια που τον εξυπηρετούν. Επιπλέον, στο EKO app μπορει να ελέγχει την ποιότητα και την προέλευση των καυσίμων του (Εγγύηση ΕΚΟ), να παραγγέλνει ηλεκτρονικά πετρέλαιο θέρμανσης και να έχει πρόσβαση στην ειδική ενότητα «Το Γκαράζ μου» για την αποθήκευση χρήσιμων πληροφοριών που αφορούν στο όχημά του, με τη δυνατότητα προγραμματισμού για λήψη σχετικών υπενθυμίσεων, όπως επόμενος έλεγχος/ Κ.Τ.Ε.Ο., ανανέωση ασφαλιστικού συμβολαίου κ.ά. Περισσότεροι από 36.827 είναι οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο ΕΚΟ app. Περισσότεροι από 15.075 είναι οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο mybp app.
 • Συνεχής 24ωρη Εξυπηρέτηση: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών, λειτουργεί 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 211- 1818031 για τα πρατήρια bp και 211-1818050 για τα πρατήρια ΕΚΟ. H διαχείριση των κλήσεων έχει ανατεθεί σε ειδικά εκπαιδευμένους από την εταιρεία υπαλλήλους της ICAP και στη συνέχεια, τα αιτήματα προωθούνται στους αρμόδιους για επίλυση/απάντηση.

 

Στατιστικά στοιχεία κλήσεων για τις γραμμές επικοινωνίας των πρατηρίων ΕΚΟ & bp 2021

 • Πρατήρια bp:
  310 κλήσεις
  από τις οποίες
  93 κλήσεις
  παραπέμφθηκαν σε αρμόδιους υπαλλήλους για επικοινωνία εντός 24 ωρών με τους καταναλωτές, με στόχο την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων τους.
 • Πρατήρια ΕΚΟ:
  4.469 κλήσεις
  από τις οποίες
  1.315 κλήσεις
  παραπέμφθηκαν σε αρμόδιους υπαλλήλους για επικοινωνία εντός 24 ωρών με τους καταναλωτές, με στόχο την άμεση διευθέτηση των αιτημάτων τους.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα Πρατήρια

2019 2020 2021 2022 (στόχος)
Μέσος όρος ανθρωποωρών εκπαίδευσης ανά εκπαιδευόμενο (διαχειριστές, πρατηριούχοι και
υπάλληλοι)*
2,65 2,77 2,17 2,21

*Δεν περιλαμβάνονται εκπαιδεύσεις σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.

Προσβασιμότητα των
Προϊόντων & Ύπηρεσιών

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προσφέρει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα με ανταγωνιστική σχέση ποιότητας-τιμής σε ένα ευρύ δίκτυο πρατηρίων με πλήρη γεωγραφική κάλυψη. Επίσης, τα προϊόντα του διατίθενται σε εμπορικούς πελάτες, στη βιομηχανία και σε μεταπωλητές. Η ΕΚΟ ΑΒΕΕ διαθέτει οκτώ εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα και δύο εγκαταστάσεις αποθήκευσης, διακίνησης και εμφιάλωσης υγραερίων στους νομούς Θεσσαλονίκης και Αττικής. Επίσης, διαθέτει μία εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης υγραερίων στον νομό Ρεθύμνου.

Mέσω των θυγατρικών εταιρειών του, ο Όμιλος, δραστηριοποιείται στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου, της Βουλγαρίας, της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Δημοκρατίας της Β. Μακεδονίας. Παράλληλα, εξαγωγές πραγματοποιούνται σε όλες τις σημαντικές αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Η εμπορική εταιρεία του Ομίλου έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και bp.

Κυριότερα Brands του Δικτύου Πρατηρίων ΕΚΟ & bp

ΕΚΟ BRANDS bp BRANDS
95 EKONOMY bp Ultimate Unleaded 100 με τεχνολογία ACTIVE
EKO Premium 98 bp Super Unleaded 98 με τεχνολογία ACTIVE
DIESEL EKONOMY bp Unleaded 95 με τεχνολογία ACTIVE
ΕΚΟ Racing 100 bp Ultimate Diesel με τεχνολογία ACTIVE
Diesel AVIO Double Filtered bp Diesel με τεχνολογία ACTIVE
ΕΚΟ Πετρέλαιο Θέρμανσης bp Autogas
ΕΚΟ Lubricants bp Πετρέλαιο Θέρμανσης
Egas Easy

 

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει δίκτυο με περισσότερα από 1.682 πρατήρια εμπορίας καυσίμων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η «σύνθεση προϊόντων», το 2021, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, όπου δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές του Ομίλου.

 • 1.682

  πρατήρια εμπορίας καυσίμων Ελλάδα

 • 314

  πρατήρια εμπορίας καυσίμων στο εξωτερικό

Ποσοστό πωλήσεων ανά προϊόν σε κάθε εταιρεία του Ομίλου

κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΟ
ΕΛΛΑΔΑ
bp
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΚΟ SERBIA
ΣΕΡΒΙΑ
ΟΚΤΑ
Β.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
EKO BULGARIA
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΗΡ CYPRUS
ΚΥΠΡΟΣ
JUGOPETROL
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Βενζίνη 95 οκτανίων 12,61% 33,11% 17,13% 11% 16,92% 31,07% 9,17%
Βενζίνη 98 οκτανίων 0,55% 1,85% 2,31% 1,5% 2,87% 1,92%
Βενζίνη 100 οκτανίων 1,19% 3,25% 4,01% 1,97% 0,28%
Πετρέλαιο Κίνησης 27,12% 39,99% 69,91% 65,5% 45,72% 36,55% 72,98%
Πετρέλαιο Θέρμανσης 7,23% 17,02% 4,1% 7,39% 7,38%
Πετρέλαιο Ναυτιλίας 5,69% 2,68%
Λιπαντικά 0,65% 0,15% 0,15% 0,02% 0,39% 0,21%
Κηροζίνη 0,06% 0 1,14%
Μαζούτ (fuel oil) 26,45% 1,76% 0,17% 9,2% 5,68%
Άσφαλτος 1,92% 0,87% 5,91% 0,6% 20,98% 0,0%
LPG 2,76% 2% 11,7% 3,6% 12,77% 8,26% 0,86%
Jet A1 13,78% 4,5% 0% 3,69% 7,48%
Polypropylene 0,41% 1,30%
Other (methane) 0,32%

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

Η εμπορική εταιρεία του Ομίλου με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των εμπορικών σημάτων ΕΚΟ και bp δραστηριοποιείται στη λιανική και στη χονδρική πώληση. Η κατανομή του συνολικού όγκου των πωλήσεων παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα:

HELLENIC PETROLEUM CYPRUS

Εταιρεία εμπορίας καυσίμων που προμηθεύει την κυπριακή αγορά (καταναλωτές και επιχειρήσεις) με προϊόντα της ΕΚΟ (καύσιμα και λιπαντικά). Ο συνολικός όγκος των πωλήσεων κατανέμεται ως εξής: Λιανική πώληση (μέσω 97 πρατηρίων) 65,77%, εμπορικοί και βιομηχανικοί πελάτες 14,6%, άλλες εταιρείες πετρελαιοειδών (πρατήρια) 4,72%, πελάτες LPG 8,16%, διεθνείς πελάτες 6,36% (ναυτιλιακά καύσιμα 2,68% και καύσιμα αεροσκαφών 3,69%) και λιπαντικά 0,39%.

EKO SERBIA

Το δίκτυο πρατηρίων της περιλαμβάνει 56 πρατήρια καυσίμων (ιδιολειτουργούμενα), που καλύπτουν το 5,9% των τοπικών αναγκών και συνιστούν το 3,75% της εγχώριας αγοράς, με βάση τον αριθμό πρατηρίων. Ο όγκος πωλήσεων κατανέμεται μεταξύ χονδρικής 18% και λιανικής 82%.

ΟΚΤΑ

Καλύπτει περίπου το 61% της αγοράς καυσίμων στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας. Επιπλέον, λόγω της σημαντικής αποθηκευτικής δυνατότητάς της, λειτουργεί ως μηχανισμός ασφαλείας για την απρόσκοπτη προμήθεια καυσίμων στις αγορές όπου δραστηριοποιείται (κυρίως στη Δημοκρατία της Β. Μακεδονίας και στο Κόσοβο καθώς και σε Σερβία, Μαυροβούνιο και Αλβανία). Παράλληλα, είναι σημαντικός εξαγωγέας και σημαντικός εργοδότης εργασιών μεταφορών, logistics και τεχνικής υποστήριξης. Μέσω του δικτύου των 27 πρατηρίων που διαθέτει καλύπτει το 8% της τοπικής λιανικής αγοράς σε αριθμό πρατηρίων καυσίμων, ενώ έχει μερίδιο αγοράς της τάξεως του 13% ως προς τον όγκο πωλήσεων στη λιανική εμπορία.

EKO BULGARIA

Το δίκτυο πρατηρίων της καλύπτει γεωγραφικώς το 90% της χώρας στη λιανική αγορά, ενώ η εταιρεία καλύπτει αντίστοιχα το 100% της χώρας στη χονδρική. Το μερίδιο αγοράς στη λιανική είναι 5,8% (91 πρατήρια καυσίμων). Όλα τα πρατήρια είναι ιδιολειτουργούμενα. Ο όγκος πωλήσεων κατανέμεται μεταξύ χονδρικής 18% και λιανικής 82%.

JUGOPETROL

Κατέχει το 38% του μεριδίου λιανικής αγοράς και το 39% ως προς τον αριθμό των πρατηρίων στο Μαυροβούνιο. Διαθέτει ένα δίκτυο 44 πρατηρίων, 3 σταθμών εξυπηρέτησης Yacht, 1 εγκατάσταση καυσίμων στο Bar καθώς και 2 εγκαταστάσεις με αεροπορικά καύσιμα στο Tivat και την Podgorica.

DIAXON

Δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στον τομέα της παραγωγής και διάθεσης φιλμ πολυπροπυλενίου με τη μέθοδο του «διαξονικού τανυσμού» (BOPP FILM). Το παραγόμενο προϊόν εξάγεται κατά περίπου 27%.

Πωλήσεις Diaxon ανά Κατηγορία Φιλμ

Πρόγραμμα Ιδιολειτουργούμενων Πρατηρίων Καλυψώ

Έτος 2019 2020 2021 2022
(Στόχος)
Αριθμός ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων Καλυψώ

 

238

125 EKO
113 BP

232

121 EKO
111 BP

229

119 EKO
110 BP

224

120 EKO
104 BP

 

Προηγούμενη Ενότητα Κοινωνία Οι Άνθρωποί μας
Επόμενη Ενότητα Εταιρική Διακυβέρνηση Διαχείριση Κινδύνου Κρίσιμων Περιστατικών