ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ESG / ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι Άνθρωποί μας

 • 102.426
  ανθρωποώρες εκπαίδευσης, εκ των οποίων 51.758 στην Υγεία & Ασφάλεια σε εργαζομένους & συνεργάτες

 • ≈13 εκατ. €
  για βελτιώσεις ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 • 3.390
  άμεσες θέσεις εργασίας στον Όμιλο

 • 21,7%
  το μέσο ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε θέσεις ευθύνης στον Όμιλο (διευθυντικού επιπέδου)

Οι Άνθρωποί μας

Ο Όμιλος επιδιώκει να παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον, που αφενός είναι ασφαλές και παρακινεί τους εργαζόμενους και αφετέρου οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους παρέχονται ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και την εξέλιξή τους. Η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργατών αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα και βασική επιχειρηματική δέσμευση του Ομίλου για όλες τις δραστηριότητές του, γιατί είναι αλληλένδετη με την επιχειρηματική επιτυχία.

Προσέλκυση, Ανάπτυξη και
Διατήρηση Εργαζομένων

H απασχολησιμότητα, η διατήρηση και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αποτελεί προτεραιότητα του Ομίλου. Ταυτόχρονα επιδιώκει τη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζεται από αξιοκρατία, σταθερότητα, συνέπεια, υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων εργασίας και προσαρμοστικότητα στις αλλαγές.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Όμιλος διατηρεί ένα άριστο εργασιακό κλίμα και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανάπτυξης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού με δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης, ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές, βραβεύσεις, αξιολόγηση απόδοσης των εργαζομένων, εσωτερικό εκπαιδευτικό σύστημα και ενθάρρυνση των εργαζόμενων για ανάληψη διαφορετικών ρόλων.

Ο Όμιλος δεσμεύεται για:

 • Αξιοκρατικά συστήματα προσέλκυσης και αξιολόγησης εργαζομένων
 • Παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους για εμβάθυνση στο αντικείμενό τους
 • Δυνατότητες εξέλιξης, χωρίς καμία διάκριση (π.χ. φύλο, ηλικία, καταγωγή, θρησκεία, εθνικότητα κ.λπ.)

Το μέσο ποσοστό παραμονής εργαζομένων στον Όμιλο (loyalty indicator) για το 2021 ήταν 94,28% (βλ.δείκτη 401-1).

Απασχολούμενοι στον Όμιλο:*

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ 2.045
ΕΚΟ ΑΒΕΕ 459
ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ 161
DIAXON ΑΒΕΕ 109
ΟΚΤΑ AD SKOPJE 265
JUGOPETROL AD 92
HELLENIC PETROLEUM CYPRUS LTD 66
EKO BULGARIA EAD 68
EKO SERBIA AD 50
ΕΛΠΕ Ε&Π ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 20
ΕΛΠΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΕ 51
ΕΛΠΕ ΑΠΕ ΑΕ 3
ELPE FUTURE ΑΕ 1

 

*Αναφέρονται οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης & Εταιρικής Υπευθυνότητας και το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου. Περισσότερα στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού στους δείκτες 102-8 & 405-1.

Κατανομή Συνόλου Εργαζομένων ανά Φύλο
Εντός Ελλάδας

Εκτός Ελλάδας

Κατανομή Συνόλου Εργαζομένων ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση

Όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ετήσια αξιολόγηση απόδοσης για την αποτίμηση της επίδοσής τους, μέσω της οποίας σχεδιάζεται το πλάνο βελτίωσης των γνώσεων και ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Το 2021 όλοι οι εργαζόμενοι (μέσος όρος Ομίλου 97,14%) αξιολογήθηκαν σύμφωνα με το ενιαίο σύστημα αξιολόγησης. Στον δείκτη 404-3 παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες ανά εταιρεία του Ομίλου.

Αμοιβές και Παροχές

Η ηγετική θέση του Ομίλου στην αγορά οφείλεται στην ικανότητά του να προσελκύει και να διατηρεί τους πλέον ικανούς εργαζόμενους, σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του.

Στον Όμιλο, το σύστημα αμοιβών έχει σχεδιαστεί για να αναγνωρίζει και να ανταμείβει τους εργαζόμενους για τα επιτεύγματα και τις επιδόσεις τους, αλλά και για την αξία που προσδίδουν. Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ανταγωνιστικές αμοιβές σχεδιασμένες για να υποστηρίζουν την προσέλκυση και διατήρηση εργαζομένων οι οποίοι διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη των επιχειρηματικών του στόχων.

Ο Όμιλος έχει καθορισμένη Πολιτική ΑΣτελεχών Διευθυντικού Επιπέδου λαμβάνονταιΣτελεχών Διευθυντικού Επιπέδου λαμβάνονται αμοιβών για τα Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου, η οποία για την μητρική εταιρεία εγκρίνεται από την Επιτροπή Αμοιβών και Σχεδιασμού Διαδοχής, ενώ για τις θυγατρικές της, η Πολιτική εγκρίνεται απο τα Διοικητικά τους Συμβούλια. Η πολιτική αυτή προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό του πλαισίου συνολικών ετήσιων αποδοχών και τον τρόπο επιμερισμού των συνολικών αποδοχών σε σταθερές και μεταβλητές αποδοχές. Οι μεταβλητές αποδοχές έχουν ως στόχο τη σύνδεση της αμοιβής με την ατομική απόδοση και τη συνεισφορά στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου και καθορίζονται βάσει προκαθορισμένων μετρήσιμων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων, που έχουν θεσπιστεί με την Μισθολογική πολιτική της Εταιρείας για Στελέχη Διευθυντικού Επιπέδου. Για τη διαμόρφωση της Πολιτικής Αμοιβών των Στελεχών Διευθυντικού Επιπέδου λαμβάνονται υπόψη οι βέλτιστες πρακτικές αμοιβών στην εγχώρια αγορά εργασίας, βάσει ερευνών αγοράς, καθώς και στοιχεία που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την παρακίνηση των στελεχών. Η μισθολογική πολιτική για το προσωπικό καθορίζεται από τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ Εταιρείας και Σωματείου.

Παράλληλα, εφαρμόζεται πολιτική παροχών που στηρίζει ουσιαστικά τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους. Ο Όμιλος είναι δίπλα τους κάθε στιγμή, προσφέροντας βοήθεια, ασφάλεια και σιγουριά. Οι παροχές προς τους εργαζόμενους του Ομίλου διαφέρουν ανά εταιρεία και χώρα (αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στον δείκτη GRI 201-1).

Τα πρόσθετα Ασφαλιστικά Προγράμματα Ζωής και Υγείας και τα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα καλύπτουν το 91% και το 86,36% αντιστοίχως των εργαζομένων (μέσοι όροι).

 • 91%

  των εργαζομένων καλύπτονται από πρόσθετα Ασφαλιστικά Προγράμματα Ζωής και Υγείας

 • 86,36%

  των εργαζομένων καλύπτονται από Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι η συνεχής ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και της συναδελφικότητας και η υιοθέτηση συνεργειών μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Για να εξασφαλίσει αυτήν την ισορροπία, ο Όμιλος έχει αναπτύξει εταιρικές πολιτικές και προγράμματα, όπως:

 • Ανοικτή επικοινωνία (open door policy) μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
 • Intranet (εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας) και Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων.*
 • Παροχή γεύματος για τους εργαζόμενους
 • Δωρεάν μεταφορά των εργαζομένων από και προς τις εγκαταστάσεις
 • Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης, για τους εργαζομένους και τις οικογένειες τους
 • Κάλυψη δαπανών για κατασκηνώσεις και θερινά camps τέκνων εργαζομένων
 • Κάλυψη δαπανών βρεφονηπιακών σταθμών τέκνων εργαζομένων
 • Κάλυψη δαπανών εξαήμερης εκδρομής

*Η Θυρίδα Προτάσεων Εργαζομένων (βλ. δείκτη 2-12) αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα ανώνυμης υποβολής ερωτημάτων, κατάθεσης προτάσεων και, γενικά, διαλόγου ανάμεσα σε όλα τα επίπεδα εργαζομένων με τον Όμιλο.

Εκπαίδευση

Μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης, επιδιώκεται ο κάθε εργαζόμενος να κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου και τον ρόλο του σε αυτούς, αλλά και να αναπτύξει γνώσεις και δεξιοτήτες στον τομέα των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να διευρύνει τις επαγγελματικές προοπτικές του. Το 2021, η συνολική εκπαιδευτική δαπάνη του Ομίλου ανήλθε σε 734.727 ευρώ (για το 2020 ήταν 438.477 ευρώ), ενώ οι ώρες εκπαίδευσης ανήλθαν σε 102.426.

Μέσα στο ίδιο έτος, διεξήχθησαν Ομιλικά Προγράμματα Ανάπτυξης της Ακαδημίας ΕΛΠΕ με τη μορφή webinar και Προγράμματα Ενδυνάμωσης Δεξιοτήτων Διοίκησης Στελεχών που επεκτάθηκαν και σε νέα στελέχη. Τέλος, εμπλουτίστηκε η πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης “HELPe-learning”, με μαθήματα γενικού ενδιαφέροντος, αλλά και εξειδικευμένα τεχνικά μαθήματα για τη Διύλιση και την Εμπορία.

 • 50,5%

  των ανθρωποωρών εκπαίδευσης αφορούν εκπαίδευση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας

Εκπαίδευση στην υγεία και ασφάλεια

Στο πλαίσιο της προσπάθειας απόκτησης κοινής κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, εφαρμόζεται κοινή διαδικασία βασικής εκπαίδευσης (πυρασφάλεια, τεχνικές διάσωσης, πρώτες βοήθειες κ.λπ.) και διοργανώνονται σεμινάρια ηγεσίας για όλα τα επίπεδα ιεραρχίας, με σκοπό να ενισχυθεί και εμπεδωθεί η κουλτούρα ασφάλειας. Η εκπαίδευση επεκτείνεται και σε εργολάβους, πελάτες, οδηγούς βυτιοφόρων, πρατηριούχους, σπουδαστές και φοιτητές. Παράλληλα, οι επισκέπτες ενημερώνονται μέσω εντύπου υλικού για τις οδηγίες ασφάλειας των εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα για τους εργολάβους, η εκπαίδευση βασίζεται σε προφορικές παρουσιάσεις των Τεχνικών Ασφάλειας και γραπτές εξετάσεις σε διαπιστευμένα εκπαιδευτικά κέντρα (KEK) και μόνο στους επιτυχόντες χορηγείται κάρτα εισόδου στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις για εργασία.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το 2021 πραγματοποιήθηκαν 51.758 ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας μόνιμου προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών, που αποτελούν το 50,5% των συνολικών ανθρωποωρών εκπαίδευσης. Επιπλέον, αυξήθηκε κατά 10% το ποσοστό των ατόμων που εκπαιδεύτηκαν.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ομίλου

2019 2020 2021 Στόχοι
2021-2022
Ποσοστό εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν Συνολική Εκπαίδευση  

73%

 

74%

 

81%

Τουλάχιστον σταθερό ποσοστό
εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν
Εκπαίδευση σε θέματα
Υγείας & Ασφάλειας
53% 63% 73% Τουλάχιστον σταθερό ποσοστό
εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν
Μέσος όρος εκπαιδευτικών ανθρωποωρών ανά
εκπαιδευόμενο
Συνολική Εκπαίδευση 45 30* 27,1* Ο μέσος όρος εκπαιδευτικών
ωρών να κυμαίνεται
σε υψηλά επίπεδα.
Εκπαίδευση σε θέματα
Υγείας & Ασφάλειας
14,3 10* 9,6* Ο μέσος όρος εκπαιδευτικών
ωρών να κυμαίνεται
σε υψηλά επίπεδα.

*Η μείωση του μέσου όρου των εκπαιδευτικών ωρών οφείλεται στην πανδημία COVID-19.

 

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης σε θέματα υγείας & ασφάλειας, ανά εγκατάσταση & φύλο

κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες

ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ Κεντρικά Γραφεία ΕΚΟ ΟΚΤΑ DIAXON HP CYPRUS ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΟ* ΑΣΠΡΟΦΟΣ
Αριθμός εργαζομένων (Άντρες/ Γυναίκες) 1.913
(1.749/164)
217
(125/92)
459
(294/165)
268
(208/60)
103
(90/13)
66
(45/21)
212
(107/105)
161
(105/56)
Εργαζόμενοι που εκπαιδεύτηκαν (Α/Γ) 1.646
(1.550/96)
104
(80/24)
179
(147/32)
125
(109/16)
38
(37/1)
41
(21/20)
212
(107/105)
133
(89/44)
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης (Α/Γ) 18.385,5
(17.518/867,5)
620
(456,5/163,5)
1.900
(1.723/177)
409
(366/43)
76
(69/7)
1.269
(989/280)
923,25
(701,5/221,75)
199
(170,5/28,5)
Εργολάβοι & τρίτοι που εκπαιδεύτηκαν (Α/Γ) 2.329
(2.210/119)
30
(28/2)
521
(506/15)
763
(753/10)
3
(3/0)
52
(39/13)
2.469
(1.815/654)
0
(0/0)
Ανθρωποώρες εκπαίδευσης εργολάβων και τρίτων
(Α/Γ)
19.771
(18.951/820)
163
(136/27)
4.319,35
(4.260,65/58,7)
381,5
(376,5/5)
1,5
(1,5/0)
354
(257/97)
2.985,75
2.180/805,75)
0
(0/0)

*BULGARIΑ, SERBIA, JUGOPETROL

Ανθρώπινα Δικαιώματα
& Ίσες Ευκαιρίες για
Εργαζόμενους και Συνεργάτες

Οι σχέσεις εργαζομένων και Ομίλου βασίζονται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τόσο η ένταξη όσο και η πορεία κάθε εργαζόμενου στον Όμιλο, κρίνονται με βάση τα προσόντα, την απόδοση και τις δυνατότητές του, χωρίς διακρίσεις.

Ο Όμιλος παρακολουθεί τη σχετική εργατική νομοθεσία (εθνική, ευρωπαϊκή, ILO), η οποία συμπεριλαμβάνει θέματα σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις συνθήκες εργασίας και είναι σε πλήρη συμφωνία με τις συλλογικές και σχετικές διεθνείς συμβάσεις.

 • 9

  αντιπροσωπευτικά σωματεία εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο μπορούν χωρίς κανένα περιορισμό να συμμετέχουν σε συνδικαλιστικά σωματεία και επαγγελματικές ενώσεις. Το μέσο ποσοστό συμμετοχής του συνόλου των εργαζομένων που καλύπτονται από εταιρικές συμβάσεις εργασίας είναι 73,1%, (βλέπε αναλυτικά στον δείκτη 2-30) και το μέσο ποσοστό συμμετοχής του συνόλου των εργαζομένων που συμμετέχουν σε αντιπροσωπευτικά σωματεία είναι 72,8%. Στις εταιρείες του Ομίλου υπάρχουν εννιά αντιπροσωπευτικά σωματεία εργαζομένων τα οποία συνυπογράφουν με τις εταιρείες, αντίστοιχες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.).

 • 73,1%

  των εργαζομένων καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας

 • 72,8%

  μέσο ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων σε αντιπροσωπευτικά σωματεία

Ο Όμιλος δεσμέυεται στις παρακάτω θέσεις, απέναντι στους εργαζομένους του.

Δεσμεύσεις προς τους εργαζομένους:

 • Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας
 • Πολιτική ίσων ευκαιριών, αξιοκρατία
 • Σταθερό εργασιακό περιβάλλον
 • Εξέλιξη και επαγγελματική ανάπτυξη βάσει απόδοσης
 • Παροχή κινήτρων και ανταγωνιστικών αμοιβών και παροχών
 • Συνεχής επιμόρφωση για ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων
 • Εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής

Ύγεία και Ασφάλεια
Εργαζομένων & Συνεργατών

Η προσέγγιση του Ομίλου

Η διασφάλιση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων και των συνεργατών αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα του Ομίλου αλλά και μια από τις πιο βασικές επιχειρηματικές του δεσμεύσεις. Στόχος του είναι η πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, μέσω της εφαρμογής πρακτικών ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία.

Οι τέσσερεις κύριοι άξονες δράσης του Ομίλου σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια είναι:

 1. Ηγεσία και δέσμευση
 2. Υιοθέτηση κουλτούρας ασφάλειας
 3. Βελτίωση των επιδόσεων και χρήση δεικτών ασφάλειας
 4. Αξιοποίηση εμπειρίας από συμβάντα, υλοποίση δράσεων και διορθωτικών ενεργειών

Ο Όμιλος φιλοδοξεί να βρίσκεται στην κορυφή του ενεργειακού κλάδου και να εξασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, σε όλες τις δραστηριότητές του, με μηδενικά ατυχήματα και απουσία επαγγελματικών ασθενειών. Με ισχυρή ηγεσία και συμμετοχή όλου του προσωπικού, επιδιώκει την προστασία της Υγείας και την ενίσχυση της Ασφάλειας των εργαζομένων και των εξωτερικών συνεργατών από ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος:

 • Ενισχύει τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού των κινδύνων.
 • Δεσμεύεται για την παροχή και τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση των στόχων Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Διαβουλεύεται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και μεριμνά για την ικανοποίηση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας.

Οι τρεις παραπάνω Αρχές αποτυπώνονται ξεκάθαρα στην Πολιτική του Ομίλου και αποτελούν και τη δέσμευση της Διοίκησής του.

Διαχείριση Επαγγελματικού Κινδύνου

Στον τομέα της διαχείρισης του επαγγελματικού κινδύνου εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης, ώστε να προβλέπονται και να ελέγχονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι υγείας και ασφάλειας. Συγκεκριμένα, οι εν δυνάμει κίνδυνοι εντοπίζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα κριτήρια της ελληνικής νομοθεσίας (N.3850/2010), τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κώδικες και τις καλές πρακτικές. Όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, οι οποίες περιέχουν και τα μέτρα που λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων και τη διατήρησή τους σε χαμηλά επίπεδα.

Ακόμη, εφαρμόζεται το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, του οποίου ο πυρήνας είναι η «Εκτίμηση Επικινδυνότητας», η οποία υποστηρίζεται και ανατροφοδοτείται μέσω διαδικασιών, επιθεωρήσεων και εκπαιδεύσεων ασφάλειας. Ο Όμιλος πρεσβεύει ότι «η Ασφάλεια είναι Υπόθεση Όλων» και ενθαρρύνει τους εργαζομένους για την αναφορά και διερεύνηση συμβάντων, παρ’ ολίγον συμβάντων και ανασφαλών καταστάσεων, ενώ επιβραβεύει τις επιτυχείς παρεμβάσεις του προσωπικού σε θέματα ασφαλείας. Μέσω της αναφοράς και διερεύνησης των συμβάντων, ενισχύεται και η άμεση λήψη μέτρων προστασίας.

Η εκτίμηση και διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας οδηγούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της επίδοσης των εργαζομένων και συνεπώς, στη βελτίωση της επίδοσης του Ομίλου. Η εφαρμογή του Συστήματος Ολιστικής Διαχείρισης της Ασφάλειας επεκτείνεται σταδιακά και στις υπόλοιπες δραστηριότητες του Ομίλου, εκτός της Διύλισης, ώστε να βελτιωθεί η εταιρική κουλτούρα και οι επιδόσεις σε θέματα ασφάλειας.

Τέλος, εφαρμόζοντας προγράμματα / δράσεις Υγείας και Ασφάλειας για όλους τους κοινωνικούς εταίρους (π.χ την τοπική κοινωνία), προωθούνται και εδραιώνονται τα μακροπρόθεσμα οφέλη του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. Ο Όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας. Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στην ενότητα της Εκπαίδευσης.

Ασφάλεια των Εργαζομένων στο Χώρο Εργασίας

Το 2021 επενδύθηκαν περίπου 13 εκατ. ευρώ για βελτιώσεις ασφάλειας σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε αυτές τις πάγιες επενδύσεις δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τις εργασίες αλλά και για την προστασία από τον COVID-19, η προμήθεια και συντήρηση οργάνων και εξοπλισμού ασφάλειας και η προμήθεια πυροσβεστικών υλικών και άλλων αναλώσιμων.

Υγεία των Εργαζομένων στον Χώρο Εργασίας

Η διασφάλιση της Υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής του Ομίλου. Εφαρμόζεται η Διαδικασία Επίβλεψης Υγείας και πραγματοποιούνται περιοδικές ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων, σε συνδυασμό με τη θέση εργασίας τους, την ηλικιακή τους ομάδα και το φύλο τους. Η διασφάλιση της καλής υγείας των εργαζομένων ολοκληρώνεται με τη συμπληρωματική εξέταση των εργαζομένων από τους Ιατρούς Εργασίας.

Επενδύσεις του Ομίλου σε Θέματα Ασφάλειας
Εγκατάσταση 2021
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
σε εκατ. €
2022-2026
(εγκεκριμένο πρόγραμμα)
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
σε εκατ. €
ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ 9,10 49,97
ΕΚΟ 1,76 13,68
DIAXON 0,14 0,64
HP CYPRUS 1,23 5,13
OKTA 0,19 4,70
JUGOPETROL 0,14 6,58
EKO SERBIA 0,07 3,54
EKO BULGARIA 0,16 3,98
ΣΥΝΟΛΟ 12,79 88,22
 • ≈13 εκατ. €

  για βελτιώσεις ασφάλειας για όλες τις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης Ασφάλειας

O Όμιλος, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εταιρικής κουλτούρας και την επίτευξη αριστείας σε θέματα Ασφάλειας, έχει δεσμευτεί για την εφαρμογή ενός προγράμματος Ολιστικής Διαχείρισης της Ασφάλειας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του με βάση πρότυπα μεγάλων διεθνών ομίλων του κλάδου. Η Ολιστική Διαχείριση Ασφάλειας απαρτίζεται από 21 Συστήματα-Πυλώνες τα οποία έχουν ολοκληρωθεί για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και καλύπτουν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων. Από το 2021, το πρόγραμμα Ολιστικής Διαχείρισης της Ασφάλειας εφαρμόζεται και στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ. Για την επίτευξη αριστείας στην Ασφάλεια στο πλαίσιο κάθε Συστήματος, περιγράφονται οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες σχετικά με την εφαρμογή τους και η μεθοδολογία αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης.

Πρόληψη και Αντιμετώπιση Πανδημίας COVID-19

Το 2021 ήταν ακόμη μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου, λόγω της πανδημίας COVID-19. Παράλληλα με τις βασικές δράσεις ως προς την Υγεία και Ασφάλεια, ο Όμιλος συνεχίζει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την κρίση της πανδημίας COVID-19, μέσω των συντονισμένων δράσεων που καταγράφονται στην Πολιτική αντιμετώπισης της πανδημίας και εφαρμόζονται σε όλες τις δραστηριότητες και όλα τα επίπεδα του Οργανισμού. Η Πολιτική του Ομίλου ΕΛΠΕ για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων από την πανδημία αναθεωρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), καθώς και σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Η Πολιτική αφορά όλους τους εργαζομένους που απασχολούνται στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Ομίλου, αλλά και όλους τους εργαζομένους σε τρίτες εταιρείες, παρόχους έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών και τους εμπορικούς συνεργάτες που προσέρχονται στις εγκαταστάσεις του Ομίλου για την εκτέλεση εργασιών. Το 2021 συνεχίστηκαν οι κάτωθι πρακτικές για την προστασία και ενημέρωση των εργαζομένων:

 • 197.415 συνολικοί έλεγχοι (rapid test και PCR) προσωπικού για ανίχνευση COVID-19.
 • > 8 εκατ. ΜΑΠ (μάσκες, γάντια, γυαλιά και στολές προστασίας) παροχή στο προσωπικό για προστασία από τον COVID-19.
 • Θέσπιση Τηλεργασίας, όπου αυτό ήταν εφικτό.
 • Αναθεώρηση πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Μέτρων Πρόληψης για την πανδημία του COVID-19 (COVID SHIELD) από ανεξάρτητο τρίτο φορέα σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου.
 • 22 τεύχη «ΝΕΑ-19», από την αρχή της πανδημίας, με ενημερώσεις και νέα του Ομίλου αναφορικά με τον COVID-19, αποκλειστικά για τους εργαζόμενους του Ομίλου στην Ελλάδα.
 • 197.415

  συνολικοί έλεγχοι (rapid test και PCR) προσωπικού για ανίχνευση COVID-19

 • > 8 εκατ. ΜΑΠ

  (μάσκες, γάντια, γυαλιά και στολές προστασίας) παροχή στο προσωπικό για προστασία από τον COVID-19

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας - Επιδόσεις Εγκαταστάσεων

Κάθε δραστηριότητα του Ομίλου (βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής Υδρογονανθράκων, ιδιο-διαχειριζόμενα πρατήρια καυσίμων, γραφεία) θέτει ετήσιους μετρήσιμους στόχους για τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα της Υγείας και της Ασφάλειας. Ο Απολογισμός έναντι των στόχων γίνεται σε μηνιαία και ετήσια βάση, ενώ παρουσιάζεται σχετική έκθεση στη Διοίκηση. Επιπλέον, ο Όμιλος συνεργάζεται με τον ευρωπαϊκό οργανισμό CONCAWE και συμμετέχει στην ετήσια έρευνα και στη συγκριτική αξιολόγηση για τα ατυχήματα που προκύπτουν.

Ειδικότερα το 2021, επί συνόλου 9.464.621 ανθρωποωρών εργασίας, σημειώθηκαν 28 ατυχήματα απουσίας από την εργασία σε προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες.

 • >600.000

  ανθρωποώρες για το διυλιστήριο Ελευσίνας χωρίς εργατικό ατύχημα εργαζομένων

 • >1.500.000

  ανθρωποώρες για την Εμπορία χωρίς εργατικό ατύχημα εργαζομένων

Ατυχήματα με βάση τους ορισμούς του CONCAWE ανά Εγκατάσταση και Φύλο

κάντε SCROLL προς τα δεξιά για να δείτε όλες τις στήλες

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BEA, BEE, ΒΕΘ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΟ DIAXON ΑΣΠΡΟΦΟΣ HP CYPRUS OKTA EKO SERBIA EKO BULGARIA JUGOPETROL
Ατυχήματα απουσίας (Lost Workday Injuries ή LWIs)
(A/Γ)
17
(16/1)
6
(2/4)
5
(4/1)
3
(3/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
3
(3/0)
1
(1/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
Ατυχήματα απουσίας (υπάλληλοι ΕΛΠΕ/ εργολάβοι) 10/7 2/4 0/5 1/2 0/0 0/0 3/0 0/1 0/0 0/0
Θανατηφόρα ατυχήματα
(Α/Γ)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
Ατυχήματα ιατρικής Περίθαλψης[1] (Medical Treatment Cases ή MTC)
(Α/Γ)
7
(7/0)
0
(0/0)
2
(2/0)
2
(2/0)
0
(0/0)
1
(1/0)
2
(1/1)
1
(1/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
Ατυχήματα περιορισμένης ικανότητας (Restricted Workday Injuries ή RWI)
(Α/Γ)
1
(1/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
3
(3/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
Δείκτης LWIF
(Α/Γ)
2,96
(2,79/0,17)
11,30
(3,77/7,54)
1,56
(1,25/0,31)
11,98
(11,98/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
6,91
(6,91/0)
0,72
(0,72/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
Δείκτης LWIS
(Α/Γ)
1,88
(21,13/34,00)
12,17
(11,50/12,50)
22,80
(14,25/57,00)
75,67
(75,67/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
32,67
(32,67/0)
34,00
(34,00/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
Δείκτης AIF (All Injury Frequency)
(Α/Γ)
4,36
(4,18/0,17)
11,30
(3,77/7,54)
2,19
(1,88/0,31)
31,96
(31,96/0)
0
(0/0)
7,42
(7,42/0)
11,52
(9,22/2,30)
1,45
(1,45/0)
0
(0/0)
0
(0/0)
Συχνότητα
επαγγελματικών
ασθενειών (/106)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ποσοστό κάθε είδους απουσιών[2] (%)
(Α/Γ)
* 0,61/1,44 1,05/ 1,57 2,45/1,94 0,56/0,52 1,17/4,42 2,77/4,09 1,54/ 4,12 3,18/ 1,53 1,65/ 0,12

1 Στα ατυχήματα ιατρικής περίθαλψης δεν περιλαμβάνονται τα ατυχήματα πρώτων βοηθειών.
2 Προσμετρούνται οι απουσίες λόγω ανικανότητας κάθε είδους (ασθένεια, ατύχημα).
* Αναλυτικότερα στοιχεία ανά περιοχή και φύλο παρουσιάζονται στον δείκτη 403-2.

Τα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουν την εξέλιξη των σημαντικότερων δεικτών του Ομίλου, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του CONCAWE* για την τελευταία 6ετία.

Ειδικότερα το 2021, επί συνόλου 9.464.621 ανθρωποωρών εργασίας, σημειώθηκαν 28 ατυχήματα απουσίας από την εργασία σε προσωπικό και εξωτερικούς συνεργάτες. Σε σχέση με το 2020, ο δείκτης συχνότητας συνολικών τραυματισμών μειώθηκε ελαφρώς, όμως ο αριθμός συνολικών τραυματισμών μειώθηκε κατά 14%. Παρομοίως, ενώ ο δείκτης συχνότητας τραυματισμών απουσίας πρακτικά παρέμεινε σταθερός, υπήρξε μείωση στον συνολικό αριθμό των ατυχημάτων απουσίας κατά 12,5%.

*CONservation of Clean Air and Water in Europe (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον στον κλάδο του πετρελαίου).

Σημ. Τα στοιχεία του CONCAWE για το 2021, θα είναι διαθέσιμα τον Ιούλιο 2022.

Προηγούμενη Ενότητα Κοινωνία Δημιουργία Αξίας
Επόμενη Ενότητα Κοινωνία Αγορά